Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
05.03.2021 05 marca 2021

Starszy inspektor w Wydziale Administracyjno- Kadrowym

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: RDOŚ w Warszawie Numer referencyjny: 73179 Data publikacji: 15 stycznia 2021 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie, Prawo i administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Administracyjno - Kadrowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją, rozliczaniem i kontrolą umów dotyczących funkcjonowania Urzędu, w celu zapewnienia bieżącego monitoringu prac wykonywanych przez kontrahentów RDOŚ w Warszawie.
 • Zaopatrywanie stanowisk pracy pracowników RDOŚ w Warszawie w niezbędne materiały i sprzęt biurowy w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem Urzędu, w tym prowadzenie ewidencji środków trwałych i poza trwałych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji i remontów, w tym sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie konserwacji, remontów i modernizacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 • Wykonywania drobnych napraw sprzętu biurowego i prac z zakresu bieżącego utrzymania pomieszczeń w siedzibie RDOŚ w Warszawie.

Warunki pracy:
 • praca administracyjno - biurowa
 • zagrożenie korupcją
 • wysiłek fizyczny
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • oświetlenie naturalne i sztuczne
Miejsce i  otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
 • budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami)

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej
 • Znajomość i umiejętnść stosowania przepisów aktów prawnych: ustawy o służbie cywilnej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, ustawy o odpadach
 • Umiejętności: komunikatywność, rzetelność i terminowość, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office, prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Uprawnienia z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 27.01.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WAK.11/13
 • Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do RDOŚ).
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.
 • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce "Praca.
 • Tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą mailową.
 • Proponowane wynagrodzenie brutto : 3000,00 zł.
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: bip.warszawa.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen.
 • UWAGA. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22/556-56-12.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

RDOŚ w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie realizuje zadania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, jak również zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, zarządzania środowiskiem na terenach zamkniętych oraz informacji o środowisku na terenie województwa mazowieckiego.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony