Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Numer referencyjny: 90770 Data publikacji: 12 stycznia 2022 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Kierowanie Wydziałem Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000: przeglądanie i desygnowanie korespondencji na podległe stanowiska pracy w celu przygotowania propozycji załatwienia poszczególnych spraw; udziela wskazówek co do sposobu załatwienia spraw; nadzorowanie przestrzegania dyscypliny i terminowości.
 • Udzielanie wskazówek i merytoryczne nadzorowanie realizacji zadań przez podległych pracowników - w celu zapewnienia odpowiedniej jakości przedkładanych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku propozycji rozstrzygnięć (pism, postanowień, decyzji) w zakresie obszarowej ochrony przyrody, gatunkowej ochrony roślin, zwierząt i grzybów oraz innych spraw prowadzonych przez Wydział
 • Koordynowanie, udzielanie wskazówek i merytoryczne nadzorowanie przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących form ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.
 • Nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE, w celu zachowania właściwego stanu celu ochrony danego obszaru Natura 2000.
 • Przygotowywanie sprawozdań z działalności Wydziału i wykonanych zadań celem przedłożenia ich Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Nadzorowanie oraz koordynowanie zadań z zakresu zagospodarowania terenów dot. realizacji inwestycji, inwestycji celu publicznego na terenach objętych ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody w celu realizacji przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Nadzór nad planowaniem oraz realizacją budżetu, a także pozyskiwaniem środków pozabudżetowych i gospodarowaniem nimi w celu prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody.

15-554 Białystok Dojlidy Fabryczne 23 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, rolnictwa lub pokrewne
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w administracji publicznej, w tym 2 lata w ochronie przyrody lub dziedzinach pokrewnych
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu ochrony przyrody, ekologii i pokrewnych.
 • Znajomość uregulowań prawnych z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa, ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz służby cywilnej
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Umiejętność analitycznego myślenia, dokonywania syntezy
 • Umiejętność komunikowania się, swobodnej wypowiedzi i negocjacji
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w kierowaniu zespołem
 • Przeszkolenie z finansów publicznych
 • Przeszkolenie z oprogramowania GIS
 • Przeszkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 22.01.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku, po uprzednim umówieniu się telefonicznym. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. (85) 74-06-981 

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony