Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista ds. ochrony przyrody i ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Numer referencyjny: Oferta pracy nr 49053 Data publikacji: 11 czerwca 2019 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Pomiary, badania, monitoring, Administracja, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Realizacja spraw z zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną w celu zrekompensowania strat. Prowadzenie dokumentacji, dokonywanie oględzin i szacowania szkód, ustalenia wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, żubry, wilki i rysie.
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń zezwalających na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do bobra europejskiego, kormorana czarnego i czapli siwej. Dokonywanie kontroli spełniania warunków określonych w wyżej wymienionych zarządzeniach oraz składanie raportów o wydanych w roku poprzednim zarządzeniach oraz wynikach kontroli spełniania warunków w nich określonych.
 • Przygotowywanie projektów zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną oraz kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach.
 • Współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gruntów w zakresie zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami wyrządzonymi przez bobry, żubry, rysie, i wilki.
 • Prowadzenie spraw z zakresu przestępstw i wykroczeń popełnianych w stosunku do gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową.
 • Wykonywanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne.

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Głównie praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu. Sporadyczne wyjazdy w teren. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy
Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe z zakresu biologii, leśnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w tym co najmniej 3 miesiące doświadczenia w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość ustawy o lasach
 • znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody
 • znajomość ustawy prawo łowieckie
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Umiejętność pracy z systemami GIS
 • znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 19.06.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (85) 74-06-981 wew. 19.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok Białystok

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony