Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2023 29 listopada 2023

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Numer referencyjny: 127464 Data publikacji: 21 września 2023 Lokalizacja: Białystok - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie w tym decyzji w ramach realizacji inwestycji realizowanych ze środków UE oraz kontroli spełniania warunków określonych w wydanych zezwoleniach;
 • Prowadzi sprawy dotyczące zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, zaliczonych do kategorii II;
 • Prowadzi sprawy dotyczące zezwoleń na przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych;
 • Prowadzi sprawy z zakresu przestępstw i wykroczeń popełnianych w stosunku do gatunków zwierząt roślin i grzybów objetych ochroną gatunkową.

Warunki pracy:

 • Częsta praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne pracy:

 • Stanowisko pracy mieści się na II piętrze;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 • Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe biologia, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 • Znajomość ustawy o lasach;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przyrody;
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziele społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej;
 • Znajomość z zakresu ochrony gatunkowej roślin, zwierząt, i grzybów;
 • Umiejetnośc pracy w zespole;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Praktyczna umiejetność rozpoznawania gatunków zwierząt, roslin i grzybów objetych ochroną gatunkową;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Umiejętność czytania map i planów;
 • Dobra orientacja w terenie;
 • Umiejetność obsługi programów GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 02.10.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku. W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje pod nr tel. (85) 74-06-981 wew. 19.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony