Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale Spraw Terenowych I w Suwałkach

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Numer referencyjny: 138252 Data publikacji: 28 maja 2024 Lokalizacja: Suwałki - Podlaskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje pisma, postanowienia z zakresu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach podlegających ochronie w celu stwierdzenia zgodności decyzji z przepisami obowiązującymi na obszarach objętych ochroną prawną;
 • Prowadzi sprawy, przygotowuje pisma i postanowienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i warunków ich realizacji, w odniesieniu do obszarów objętych ochroną w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów, z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną w tym projektów planowanych do sfinansowania ze środków pochodzących z UE;
 • Prowadzi sprawy związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Przygotowuje uzgodnienia dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i strategie rozwoju) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną w celu zapewnienia zgodności przedmiotowych planów, z celami ochrony obszarów objętych ochroną prawną;
 • Prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem warunków realizacji przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Uczestniczy w zadaniach dotyczących oględzin i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w zakresie określonym ustawą o ochronie przyrody w celu ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty.

Warunki pracy:

 • Sporadyczna praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy tereny podmokłe);
 • Praca administracyjno - biurowa w siedzibie WST I w Suwałkach;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne pracy:

 • Stanowisko pracy mieści się na wysokim parterze;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie biologii, ochrony środowiska, geografii, leśnictwa, architektury krajobrazu lub pokrewne;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody;
 • Praktyczna znajomość środowiska przyrodniczego województwa podlaskiego;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Umiejetność posługiwania sie sprzętem fotograficznym, geodezyjnym, dendrometrycznym;
 • Umiejętność czytania map i planów;
 • Dobra orientacja w terenie;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Znajomość nazewnictwa przyrodniczego.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 07.06.2024
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony