Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Główny specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 127218 Data publikacji: 18 września 2023 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wprowadza dane do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku;
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, a dotyczących ochrony powierzchni ziemi. Wprowadza dane do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, rejestru potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, dla zdarzeń i przedsięwzięć na terenach zamkniętych;
 • Prowadzi postępowania administracyjne – przygotowuje projekty pism, postanowień oraz decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy o odpadach;
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty.

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;
 • Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
 • Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu;
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek;
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe preferowane w zakresie: technologii ochrony środowiska, ochrony środowiska, chemii, biologii;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji rządowej;
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz orientacja w przepisach prawa materialnego w sprawach zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. prawa ochrony środowiska, o ochronie przyrody;
 • Orientacja w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
 • Rzetelność, dokładność;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Odpowiedzialność, asertywność;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Prawo jazdy kat. B (używane);
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Uczestnictwo w pracach grup roboczych sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju".

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 29.09.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu umowę o pracę na czas nieokreślony.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony