Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Inspektor w Wydziale Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 52507 Data publikacji: 13 sierpnia 2019 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa na zastępstwo Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Zadrzewień i Ochrony Gatunkowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • uczestnictwo w pracach wydziału w zakresie prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu stanowisk i ostoi gatunków objętych ochroną prawną oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w w/w zakresie;
 • współudział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie wydania zezwoleń na czynności zakazane w stosunku do gatunków objętych ochroną prawną oraz postępowania w zakresie uzgadniania usuwania drzew rosnących w pasach dróg publicznych;
 • uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do projektów czynnej ochrony gatunków i siedlisk oraz zwalczania gatunków inwazyjnych realizowanych przez wydział oraz uczestnictwo w ich realizacji na obszarze działania wydziału;
 • udział w postępowaniach i kontrolach funkcjonowania ogrodów botanicznych, zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt, a także kontrolach gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne, osoby prawne i fizyczne;
 • współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących łamania zakazów powołanych dla ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów

Warunki pracy:
 • praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
 • częste kontakty z klientem zewnętrznym,
 • wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca na parterze w budynku bez windy,
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie: średnie (min.) w zakresie nauk przyrodniczych,
 • znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność pracy z systemami GIS,
 • asertywność,
 • kreatywność w działaniu,
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 24.08.2019
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa na zastępstwo.
w ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer ogłoszenia;
treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naborów (telefonicznie, e-mailem lub listownie);
oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony