Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 82018 Data publikacji: 28 lipca 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Rolnictwo: Ogrodnictwo, sadownictwo, Środki ochrony roślin, GMO
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z uznawaniem określonych obszarów za rezerwaty przyrody, zmniejszaniem lub powiększaniem, a także likwidacją rezerwatów przyrody oraz opracowywaniem projektów planów ochrony i ustalaniem zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody;
 • Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektów zarządzeń w sprawie wyznaczenia miejsc, szlaków i dróg udostępnionych w rezerwatach przyrody;
 • Przygotowuje projekty zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody oraz przygotowuje opinie dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody będących w kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
 • Bierze udział w pracach związanych z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000, w tym w kontroli stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt stanowiących przedmiot ochrony w obszarach Natura 2000, przetwarzaniem danych z wykorzystaniem informatycznego systemu GIS oraz przygotowywaniem danych do wprowadzenia zmian do bazy danych obszarów Natura 2000;
 • Uczestniczy w opracowywaniu planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000;
 • Realizuje ustalenia planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, planów ochrony oraz zadania ochronne dla rezerwatów przyrody, kontroluje stan obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz nadzoruje prowadzenie zabiegów ochronnych;
 • Opracowuje raporty do cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000;
 • Bierze udział w opiniowaniu operatów rybackich pod kątem uwzględnienia potrzeb ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz współpracuje z jednostkami właściwymi do prowadzenia tych zadań;
 • Kontroluje spełnienie warunków określonych w wydawanych zezwoleniach;
 • Prowadzi postępowania i wydaje zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000 w trybie art. 34 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji nakazujących wstrzymanie działań i podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000, jego części lub chronionych na nim gatunków, które wykonano bez zezwolenia lub niezgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000, a które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000;
 • Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz wydawaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody;
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE;
 • Przygotowuje opinie i zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na terenie obszarów Natura 2000 w celu uzyskania wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;
 • Współpracuje z placówkami naukowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie działań na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody;
 • Przygotowuje merytorycznie projekty i realizuje preliminarze budżetowe w zakresie ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000.
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty.

Warunki pracy:  Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych; Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno - zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych; Częste kontakty z klientem zewnętrznym; Wykonywanie zadań pod presją czasu; Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek; W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy; Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

80-748 Gdańsk Chmielna 54/57

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, w dziedzinie nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych (leśnych);
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie w pracy terenowej lub administracyjnej;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS;
 • Kreatywność w działaniu.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 04.08.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Umowa zostanie zawarta na czas zastępstwa – do czasu zakończenia projektu pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”, nie krócej niż do 31.12.2022 r. Wcześniej na 1 rok – zgodnie z ustawą o służbie cywilnej,
a następnie na zastępstwo do czasu zakończenia projektu, nie krócej niż do 31.12.2022 r.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony