Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.06.2023 05 czerwca 2023

Specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 100916 Data publikacji: 20 czerwca 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi postępowania związane z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz bierze udział w ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz dla inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na terenie obszarów Natura 2000, w celu uzyskania wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich
 • Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz wydawaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody
 • Przygotowuje projekty zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących ma obszarach Natura 2000 i na terenach rezerwatów przyrody oraz opinii dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody będących w kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji nakazujących wstrzymanie działań i podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000, jego części lub chronionych na nim gatunków, które wykonano bez zezwolenia lub niezgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000, a które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000
 • Ocenia sprawozdania z monitoringów i analiz porealizacyjnych wynikających z przeprowadzonych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na obszary Natura 2000
 • Uczestniczy w pracach związanych z opracowaniem planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub rezerwatów przyrody oraz uczestniczy w realizacji ustaleń ww. dokumentów. Bierze udział w kontrolach stanu obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz nadzorze nad prowadzeniem zabiegów ochronnych wraz z oceną skuteczności podejmowanych działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody
 • Archiwizuje wytworzone dokumenty

80-748 Gdańsk ul. Chmielna 54/57

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, nauk o Ziemi i środowisku, rolnictwo, leśnictwo, oceanologia, hydrologia, architektura krajobrazu lub pokrewne
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i warunków zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, znajomość form ochrony przyrody
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie w pracy terenowej lub administracyjnej
 • Kreatywność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy z systemami GIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 27.06.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony