Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

Specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 103348 Data publikacji: 28 lipca 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Planów Urządzania Lasu, uproszczonych Planów Urządzania Lasu oraz uzgadnia Plany Urządzania Lasów, w tym w zakresie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
 • Prowadzi postępowania w zakresie uzgadniania planów urządzania lasu, uproszczonych planów urządzania lasu i zadań z zakresu gospodarki leśnej w części dotyczącej otulin rezerwatów przyrody
 • Gromadzi dokumentację obszarów Natura 2000, w tym dotyczącą stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, potrzeb w zakresie zmiany granic obszaru. Przygotowuje dane do przetwarzania na potrzeby informatycznego systemu GIS w zakresie wynikającym ze wskazań PUL i uPUL oraz udostępnia je pozostałym pracownikom
 • Prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz wydawaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody
 • Uczestniczy w pracach związanych z opracowaniem projektów planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub rezerwatów przyrody, w tym przygotowuje materiały do dokumentacji przetargowej, bierze udział w pracach nad planem, prowadzi procedury ustanawiania zarządzeń w sprawie planu zadań ochronnych lub planu ochrony
 • Bierze udział w przygotowywaniu zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody oraz przygotowywaniu opinii dla Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody będących w kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Uczestniczy w realizacji ustaleń planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub rezerwatów przyrody, w tym weryfikuje w terenie ustalenia tych dokumentów. Ocenia skuteczność podejmowanych działań ochronnych na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody. Współpracuje przy tym z zarządcami terenu, właścicielami gruntów
 • Bierze udział w pracach związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych dotyczących realizacji ustaleń planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000 lub zadań określonych dla rezerwatów przyrody
 • Uczestniczy w opracowaniu cyklicznych sprawozdań z realizacji ochrony obszarów Natura 2000 zawierających informacje dotyczące stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a także wyniki monitorowania i nadzoru działań ochronnych
 • Bierze udział w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym przygotowuje wewnętrzne opinie, określa sposób wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzoruje jej wykonanie oraz przygotowuje Standardowy Formularz Komunikacyjny o nałożeniu i wykonaniu kompensacji
 • Bierze udział w kontrolach przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne
 • Przygotowuje opinie i zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na terenie obszarów Natura 2000 w celu uzyskania wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich
 • Uczestniczy w sprawach związanych z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE
 • Archiwizuje wytworzone akta

80-748 Gdańsk Ul. Chmielna 54/57

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w dziedzinie nauk leśnych lub pokrewnych;
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o lasach
 • Wiedza przyrodniczo-leśna, znajomość dokumentów planistycznych sporządzanych dla terenów leśnych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie w pracy terenowej lub administracyjnej
 • Kreatywność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy z systemami GIS

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 10.08.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę
na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu umowę o pracę na czas nieokreślony

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony