Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Specjalista w Wydziale Obszarów Chronionych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 134033 Data publikacji: 21 lutego 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspiera pracę koordynatora projektu w działaniach związanych z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”, w części dotyczącej województwa pomorskiego (w części województwa pomorskiego projekt dotyczy realizacji działań ochrony czynnej głównie na siedliskach wrzosowiskowych i wodnych obejmujących: wycinkę drzew i krzewów, monitoring hydrologiczny, budowę obiektów piętrzących, odcinkowe zasypanie rowów, badania hydrologiczne, ochrona czynna strzebli błotnej);
 • Współpracuje z beneficjentem głównym projektu (GDOŚ) pn.: „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000";
 • Prowadzi bieżącą aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu oraz przygotowuje dokumenty na potrzeby prowadzonej sprawozdawczości w części projektu dotyczącej województwa pomorskiego;
 • Wspiera koordynację prac dotyczących współpracy i roboczych ustaleń z właścicielami gruntów, na których zaplanowano działania w ramach projektu, zmierzające do powstania stosunków zobowiązaniowych, umożliwiających przeprowadzenia działań ochrony czynnej uwzględnionych w projekcie;
 • Wspiera w zakresie przygotowywania opisów przedmiotów zamówienia w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych i postępowań wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz współpracuje z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie zadań realizowanych w ramach projektu;
 • Wspiera w nadzorze nad realizacją umów zawieranych w ramach projektu pod względem merytorycznym, terminu i zgodności wykonanych prac z opisem przedmiotu zamówienia;
 • Informuje przełożonych i Dyrekcję RDOŚ w Gdańsku o problemach w realizacji projektu, w terminach umożliwiających podjęcie działań zapobiegawczych;
 • Przygotowuje korespondencję niezbędną do właściwej realizacji projektu i archiwizuje dokumenty wytworzone zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w RDOŚ w Gdańsku;
 • Dba o zapewnienie odpowiedniego oznakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dla projektów finansowanych ze środków UE.

Warunki pracy:

 • Praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych;
 • Praca w terenie w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych o trudnym dojeździe, potrzebą dojścia pieszego, także w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych;
 • Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu;
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek;
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dzienni;
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: biologia, ochrona środowiska, leśnictwo, geografia;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna);
 • Wiedza przyrodnicza;
 • Znajomość siedlisk podlegających ochronie;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

Termin składania dokumentów: 05.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa;
 • Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas realizacji projektu, którego planowany termin zakończenia przypada na dzień 31 grudnia 2029 r.;
 • W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracęna czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu umowę o pracę na czas określony do dnia 31 grudnia 2029 r.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony