Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 50805 Data publikacji: 11 lipca 2019 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych – przygotowywanie projektów pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wprowadzanie danych do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych – przygotowywanie projektów pism, postanowień oraz decyzji na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, a dotyczących ochrony powierzchni ziemi. Wprowadzanie danych do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych – przygotowywanie projektów pism, postanowień oraz decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, dla zdarzeń i przedsięwzięć na terenach zamkniętych (decyzje emisyjne);
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych – przygotowywanie projektów pism postanowień oraz decyzji administracyjnych, na podstawie przepisów ustawy o odpadach;
 • Przygotowywanie projektów postanowień – opinii odnośnie do wywozu urobku pochodzącego z prac czerpalnych;
 • Przygotowywanie projektów pism w celu uzyskania od innych organów opinii wymaganych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz innych pism (odpowiedzi) na podstawie przepisów odrębnych, sprawozdań, informacji, w sprawach nie objętych postępowaniami wskazanymi w zadaniach od 1 do 4;
 • Wykonywanie innych zadań należących do zakresu działania Wydziału Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
 • praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie,
 • częste kontakty z klientem zewnętrznym,
 • wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca na I piętrze w budynku bez windy,
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe preferowane: biologia, chemia, inżynieria środowiska, leśnictwo, technologie ochrony środowiska, nauki rolnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustaw: o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Zdolność analitycznego myślenia i argumentowania oraz umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 23.07.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać numer ogłoszenia: 50805
W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej zawarcie umowy na czas nieokreślony;
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego)
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naborów (telefonicznie, e-mailem lub listownie);
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone;
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk Gdańsk

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony