Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.05.2021 06 maja 2021

Zastępca naczelnika Wydziału Obszarów Chronionych

Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 77401 Data publikacji: 23 kwietnia 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: zastępca naczelnika wydziału Wydziału Obszarów Chronionych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wspomaga naczelnika w zakresie organizacji pracy wydziału i koordynacji działań podejmowanych przez Wydział; w szczególności dekretuje korespondencję, stosownie do wskazań Naczelnika Wydziału, na poszczególnych pracowników zgodnie z ich zakresami obowiązków, uwzględniając ich doświadczenie i aktualne obciążenie sprawami w toku;
 • Nadzoruje dyscyplinę pracy podległych pracowników i terminowość realizacji spraw wpływających do Wydziału;
 • Opracowuje projekty planów pracy Wydziału, okresowe raporty i zbiorcze sprawozdania z pracy Wydziału na podstawie danych cząstkowych z podległych stanowisk;
 • Bierze udział w nadzorze nad realizacją zadań ustawowych z zakresu tworzenia i funkcjonowania rezerwatów przyrody oraz koordynacji funkcjonowania obszarów Natura 2000, a także pozostałych zadań merytorycznych wynikających w Regulaminu Organizacyjnego RDOŚ w Gdańsku;
 • Bierze udział w przygotowywaniu i realizacji planu finansowego oraz planu zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji w zakresie zadań Wydziału;
 • Bierze udział w nadzorze nad przygotowaniem merytorycznym i realizacją projektów z zakresu ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000;
 • Bierze udział w nadzorze nad realizacją zadań związanych z oceną oddziaływania planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000 oraz udziałem w ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym osobiście prowadzi szczególnie istotne sprawy, wskazane przez przełożonego.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
 • praca w siedzibie Urzędu polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych,
 • praca w terenie – z trudnym klientem lub w ciężkich warunkach na obszarach wodno-błotnych, o trudnym dojeździe, z  potrzebą dojścia pieszego, w okresie jesienno-zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
 • częste kontakty z klientem zewnętrznym,
 • wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • praca na II piętrze w budynku bez windy,  
 • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie, profilowane w zakresie biologii / ochrony środowiska / leśnictwa / oceanologii / rolnictwa;
 • Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ocen oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, znajomość procesów zachodzących w przyrodzie i warunków zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych roślin, zwierząt, i grzybów, znajomość form ochrony przyrody;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność organizacji pracy;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ocen oddziaływania na środowisko lub sieci Natura 2000;
 • Znajomość zasad tworzenia aktów prawnych;
 • Znajomość przepisów dot. zamówień publicznych;
 • Umiejętność pracy z systemami GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 05.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę
na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu, po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ww ustawy zawarcie umowy na czas nieokreślony.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;

Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naborów (telefonicznie, e-mailem lub listownie).

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony