Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.02.2023 01 lutego 2023

Zastępca naczelnika wydziału w Wydziale Obszarów Chronionych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 110421 Data publikacji: 15 listopada 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: zastępca naczelnika wydziału w Wydziale Obszarów Chronionych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Organizuje pracę zespołu oraz koordynuje działania podejmowane na podległych stanowiskach pracy
 • Kieruje realizacją zadań podległego Zespołu oraz pełni nadzór nad prowadzonymi postępowaniami i rozstrzyga merytorycznie w najbardziej skomplikowanych sprawach: a) prowadzi postępowania związane z oceną oddziaływania na obszary Natura 2000, z weryfikacją zasadności przeprowadzenia oceny, określaniem warunków realizacji, wydawaniem zezwoleń na ich realizację, określaniem sposobu wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzorowaniem jej wykonania oraz przygotowaniem Standardowego Formularza Komunikacyjnego o nałożeniu i wykonaniu kompensacji; b) bierze udział w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym przygotowuje wewnętrzne opinie, określa sposoby wykonania kompensacji przyrodniczej, nadzoruje jej wykonanie oraz przygotowuje Standardowe Formularze Komunikacyjne o nałożeniu i wykonaniu kompensacji; c) ocenia sprawozdania z monitoringów i analiz porealizacyjnych, wynikających z przeprowadzonych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na obszary Natura 2000; d) prowadzi sprawy związane z wydawaniem zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji współfinansowanych ze środków UE; e) przygotowuje projekty opinii w zakresie zgodności planowanych działań z celami ochrony obszarów chronionych na potrzeby wdrażania programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; f) przygotowuje opinie i zaświadczenia organu, który koordynuje funkcjonowanie obszarów Natura 2000 dla inwestycji w gospodarstwach rolnych położonych na terenie obszarów Natura 2000 w celu uzyskania wsparcia w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich; g) prowadzi postępowania i wydaje zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000 w trybie art. 34 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwaną dalej "ustawą o ochronie przyrody"; h) prowadzi sprawy związane z wydawaniem decyzji nakazujących wstrzymanie działań i podjęcie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000, jego części lub chronionych na nim gatunków, które wykonano bez zezwolenia lub niezgodnie z ustaleniami planów zadań ochronnych lub planów ochrony dla obszarów Natura 2000, a które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000; i) prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem zgłoszeń oraz wydawaniem decyzji o warunkach prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody; j) współpracuje z placówkami naukowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie działań na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody; k) kontroluje spełnienie warunków określonych w wydawanych zezwoleniach oraz opracowuje raporty o wydanych zezwoleniach, sposobach ich wykorzystania i wynikach kontroli ich wykonywania;
 • Bierze udział oraz koordynuje pracę na podległych stanowiskach przy wykonywaniu zadań wspólnych Wydziału Obszarów Chronionych: a) realizacja ustaleń planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów Natura 2000, planów ochrony oraz zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, kontrolowanie stanu obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody oraz nadzór nad prowadzeniem zabiegów ochronnych; b) współpraca z jednostkami prowadzącymi monitoring przyrodniczy, w tym na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody; c) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne; d) współpraca z placówkami naukowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie działań na rzecz ochrony obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody;
 • Bierze udział w przygotowywaniu i realizacji planu finansowego oraz planu zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie zadań Wydziału, w ocenie merytorycznej wydatków oraz przygotowuje sprawozdania z działalności i wykonywanych zadań Zespołu
 • Szkoli pracowników w zakresie zadań realizowanych na ich stanowiskach pracy w celu stałego podnoszenia ich kompetencji merytorycznych.

80-748 Gdańsk Ul. Chmielna 54/57

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe w dziedzinie nauk przyrodniczych lub nauk leśnych
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów z zakresu: ochrony przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • Wiedza w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie w pracy terenowej administracyjnej, związanej z realizacją projektów
 • Kreatywność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność pracy z systemami GIS
 • Doświadczenie w kierowaniu pracą zespołową

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 28.11.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę
na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu umowę o pracę na czas nieokreślony

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony