Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.01.2023 28 stycznia 2023

Zastępca naczelnika wydziału w Wydziale Obszarów Chronionych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Numer referencyjny: 111368 Data publikacji: 29 listopada 2022 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 5-10 lat Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: zastępca naczelnika wydziału w Wydziale Obszarów Chronionych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wspomaga naczelnika w zakresie organizacji pracy wydziału i koordynacji działań podejmowanych przez wydział; w szczególności dekretowanie korespondencji, stosownie do wskazań naczelnika wydziału, na poszczególnych pracowników zgodnie z ich zakresami obowiązków, uwzględniając ich doświadczenie i aktualne obciążenie sprawami w toku
 • Nadzoruje dyscyplinę pracy podległych pracowników i terminowość realizacji spraw wpływających do wydziału
 • Opracowuje projekty planów pracy wydziału, okresowe raporty i zbiorcze sprawozdania z pracy wydziału na podstawie danych cząstkowych z podległych stanowisk
 • Bierze udział w nadzorze nad realizacją zadań ustawowych z zakresu tworzenia i funkcjonowania rezerwatów przyrody oraz koordynacji funkcjonowania obszarów Natura 2000, a także pozostałych zadań merytorycznych wynikających z Regulaminu organizacyjnego RDOŚ w Gdańsku
 • Bierze udział w przygotowywaniu i realizacji planu finansowego oraz planu zamówień publicznych Regionalnej Dyrekcji w zakresie zadań wydziału
 • Bierze udział w nadzorze nad przygotowaniem merytorycznym i realizacją projektów z zakresu ochrony rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000
 • Bierze udział w nadzorze nad realizacją zadań związanych z oceną oddziaływania planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000 oraz udziałem w ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000, w tym osobiście prowadzi szczególnie istotne sprawy, wskazane przez przełożonego
 • Zapewnia właściwą organizację obsługi Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
 • Szkoli pracowników w zakresie zadań realizowanych na ich stanowiskach pracy w celu stałego podnoszenia ich kompetencji merytorycznych
 • Koordynuje archiwizację dokumentów wytworzonych w Wydziale

80-748 Gdańsk Ul. Chmielna 54/57

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy ochronie przyrody, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa zamówień publicznych, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo wodne
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu zasobami ludzkimi

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 13.12.2022
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę
na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu umowę o pracę na czas nieokreślony

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony