Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.02.2024 27 lutego 2024

Inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Numer referencyjny: 130487 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty uzgodnień odstąpienia lub braku konieczności/konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdy realizacja dokumentu nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko;
 • Przygotowuje projekty pism uzgadniających zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektów zmian studium, projektów planów, programów, strategii itp. opracowywanych przez różne organy w ramach strategicznej oceny;
 • Przygotowuje opinie do projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów, programów, strategii itp. wraz z prognozą w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu uzgodnień projektów zmian studium, projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wpływu na ochronę przyrody obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa;
 • Przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Zagrożenie korupcją;
 • Stres zwiazany z obsługą klientów zewnętrznych;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie profilowane lub wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne;
 • Znajomość przepisów ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel), poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej;
 • Umiejętności organizacyjne i pracy w zespole;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia;
 • Umiejętność czytania map różnego rodzaju;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska lub pokrewne;
 • Ukończone szkolenia z zakresu obsługi programów informatycznych, w tym oprogramowania GIS;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Odporność na stres;
 • Asertywność;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie odbytych szkoleń z obsługi programów informatycznych, w tym oprogramowania GIS;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego.

Termin składania dokumentów: 04.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu).

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony