Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Inspektor w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Numer referencyjny: 121973 Data publikacji: 05 czerwca 2023 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w opracowaniu projektów planów ochrony rezerwatów przyrody. Opracowuje projekty zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nieposiadających planów ochrony. Uczestniczy w przygotowaniu projektów zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony i zadań ochronnych;
 • Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w rezerwatach przyrody;
 • Analizuje plany ochrony pod kątem potrzeby prowadzenia działań ochronnych. Przygotowuje materiały merytoryczne do zlecenia wykonania działań;
 • Uczestniczy w opracowaniu aktów prawnych (projektów zarządzeń regionalnego dyrektora ochrony środowiska), mocą których ustanawiane są rezerwaty przyrody lub regulowane inne kwestie dotyczące rezerwatów przyrody;
 • Gromadzi i systematyzuje dokumentację rezerwatową;
 • Uczestniczy w aplikowaniu o środki finansowe na sporządzenie dokumentacji planistycznych oraz wykonywanie działań ochronnych w rezerwatach przyrody. Uczestniczy w odbiorach dokumentacji opracowywanych na potrzeby rezerwatów przyrody.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa oraz w terenie;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Zagrożenie korupcją.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie profilowane z zakresu leśnictwa, geologii, ogrodnictwa, rolnictwa, biologii;
 • Czynne prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętności analityczne;
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o lasach, prawo wodne;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność obsługi programów GIS;
 • Znajomość podstaw gospodarki leśnej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Termin składania dokumentów: 16.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu).

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony