Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Numer referencyjny: 130490 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy dotyczące gatunków obcych i inwazyjnych;
 • Przygotowuje projekty decyzji dotyczących zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi; uczestniczy w kontrolach dotyczących zwierząt niebezpiecznych I i II kategorii;
 • Uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody z wyjątkiem obszarów położonych w granicach parku narodowego i jego otuliny;
 • Prowadzi sprawy z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt;
 • Prowadzi sprawy dotyczące ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz ogrodów zoologicznych, w tym uczestniczy w kontrolach.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa oraz w terenie;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Obsługa uurządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumnetów);
 • Zagrożenie korupcją.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu biologii, leśnictwa, rolnictwa, ogrodnictwa, geografii, ochrony środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną przyrody, leśnictwem, ochroną środowiska;
 • Umiejętności analityczne;
 • Umiejetnosc przewidywania skutków podejmowanych decyzji;
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o gatunkach obcych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o lasach;
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Znajomość obsługi programów GIS;
 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym;
 • Odporność na stres;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych spełnienia wymagania dodatkowego w zakresie znajomości obsługi programów GIS.

Termin składania dokumentów: 04.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Pamiętaj o podaniu swoich danych kontatowych (adresu e-mail, nr telefonu).

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony