Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.09.2023 21 września 2023

Starszy specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Numer referencyjny: 115034 Data publikacji: 02 lutego 2023 Lokalizacja: Kielce - Świętokrzyskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wydaje decyzje środowiskowe po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych.
 • Wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu screeningu, określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 • Wydaje postanowienia w sprawie etapowego przebiegu realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz potwierdza, że nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjno-biurową Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz w razie potrzeby współpracuje z komórką organizacyjną GDOŚ odpowiedzialną za obsługę Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

25-361 Kielce ul. Karola Szymanowskiego 6 

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość zagadnień i przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (edytory tekstu, Excel) poczty elektronicznej, Internetu, korzystania z zasobów informacji przestrzennej.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole.
 • Umiejętność czytania map i dokumentacji projektowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Odbyte szkolenia z zakresu zagadnień dot. wpływu przedsięwzięć na przyrodę.
 • Znajomość języka roboczego UE w stopniu komunikatywnym.
 • Asertywność.
 • Kreatywność w działaniu.
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ocenami oddziaływania na środowisko.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie znajomości zagadnień dot. wpływu przedsięwzięć na przyrodę.
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka roboczego UE

Termin składania dokumentów: 16.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Pamiętaj o podaniu swoich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu).

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony