Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Starszy inspektor w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi Numer referencyjny: 127389 Data publikacji: 20 września 2023 Lokalizacja: Łódź - Łódzkie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydawanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz o zakresie raportu w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonego przez inne organy;
 • Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć w toku procedury oceny oddziaływania na środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko;
 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko;
 • Opiniowanie kart informacyjnych przedsięwzięć oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
 • Prowadzenie postepowań związanych z uzgadnianiem warunków realizacji przedsięwzięć w toku ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko, w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięcia minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko;
 • Przyjmowanie zgłoszeń konieczności realizacji przedsięwzięć, których wyłącznym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałeniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności;
 • Prowadzenie spraw związanych z analizami porealizacyjnymi oraz monitoringami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • Prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów;
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
 • Oświetlenie naturalne i sztuczne;
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu;
 • Częste kontakty z klientem zewnętrznym;
 • Praca na XI bądź XII piętrze;
 • Przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;
 • Windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
 • Niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;
 • W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy;
 • Wyjazdy terenowe.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie bądź wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów z zakresu następujących ustaw:
  • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także obowiązujących na podstawie jej przepisów procedur,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
 • Umiejętność redagowania dokumentów urzędowych (m.in. decyzji, postanowień, zarządzeń) i stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietów biurowych m.in. MS Office;
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe profilowanie w zakresie biologii, chemii, fizyki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, rolnictwa, leśnictwa, geografii, ekologii i pokrewnych oraz administracji;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska;
 • Przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość zagadnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów związanych z procesem inwestycyjnym: prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • Umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Znajomość zasad i technik legislacyjnych;
 • Prawo jazdy kat. B.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu/odbyciu stażu);
 • Oświadczenie dla kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., iż w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali, nie pełnili służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byli współpracownikami tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu/odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonaniu umowy - protokoły odbioru);
 • Kopia dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko i kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin składania dokumentów: 02.10.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%;
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Oświadczenie prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na serwisie internetowym https://www.gov.pl/web/rdos-lodz/wzory-oswiadczen w zakładce O RDOŚ-> Praca -> Wzory oświadczeń;
 • List motywacyjny powinien być podpisany;
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu wiedzy i/lub rozmowie kwalifikacyjnej;
 • Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
 • Oferty odrzucone mogą być odebrane w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenie informacji o wyniku naboru, w pok. 1209 (XII piętro) siedziby RDOŚ w Łodzi po umówieniu się telefonicznym;
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4302,04 zł + dodatek stażowy;
 • Pozostałe oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
 • Mile widziane oferty osób niepełnosprawnych;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 665-03-70.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony