Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2022 18 maja 2022

Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Numer referencyjny: 91362 Data publikacji: 21 stycznia 2022 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi proces planistyczny w ramach sporządzania planów zadań ochronnych, w tym udział w prowadzeniu spraw dla wszystkich obszarów Natura 2000 objętych projektem w skali jednostki polegających na m.in.: opracowaniu pod względem merytorycznym projektów dokumentów, ogłoszeń, zarządzeń, porozumień, umów
 • współuczestniczy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do procesu zamówień publicznych
 • współpracuje z wykonawcami opracowań eksperckich i projektów planów zadań ochronnych, dokonuje analizy dokumentów przedstawionych przez wykonawców
 • wykonuje zadania związane organizacją i przebiegiem spotkań Zespołów Lokalnej Współpracy jak i innych spotkaniach organizowanych w ramach projektu
 • prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością projektu
 • prowadzi sprawy związane z procesem promocji projektu, obsługuje stronę internetową projektu

 

35-001 Rzeszów Piłsudskiego 38

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie ochrona środowiska lub/i biologia lub/i leśnictwo lub/i geografia lub/i gospodarka przestrzenna
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody/ ochrony środowiska i/lub kształtowania środowiska przestrzennego
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o lasach i aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 • Znajomość ustaw : Kodeks postępowania administracyjnego, o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych, o służbie cywilnej
 • Znajomość ogólnych zasad dotyczących projektu POIŚ „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”,
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu, gospodarki leśnej, planowania przestrzennego oraz znajomość prawa w tym zakresie
 • Umiejętność: podejmowania decyzji i odpowiedzialność, rozwiązywania problemów samodzielność i inicjatywa
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Przeszkolenia z zakresu ochrony przyrody, planowania przestrzennego, ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki wodnej, oddziaływań na zasoby przyrody, zamówień publicznych

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dot. przeszkoleń

Termin składania dokumentów: 28.01.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony