Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Starszy specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie Numer referencyjny: 81781 Data publikacji: 23 lipca 2021 Lokalizacja: Rzeszów - Podkarpackie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem zgłoszeń bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, przygotowuje projekty postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, prowadzi procedurę administracyjną o nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych
 • prowadzi sprawy związane z ustalaniem planu remediacji oraz nakładaniem na władającego powierzchnią ziemi lub innego sprawcę obowiązku przeprowadzenia remediacji
 • prowadzi sprawy związane z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi obejmujące przeprowadzenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi; opracowanie projektu planu remediacji; przeprowadzenie remediacji oraz sprawy związane z przeprowadzeniem działań naprawczych
 • dokonuje wpisów do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz aktualizuje i uzupełniania dane w nim zawarte, a także dokonuje wpisu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, aktualizuje i uzupełnia dane w nim zawarte
 • prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem wniosków dot. pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 • uczestniczy w uzgadnianiu warunków realizacji przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przed wydaniem innych rozstrzygnięć wymagających takich uzgodnień oraz w opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, planów zagospodarowania przestrzennego oraz polityk, strategii lub programów

 

35-001 Rzeszów Piłsudskiego 38 Rzeszów

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe w zakresie: ochrony środowiska lub/i geologii lub/i geografii lub/i biologii lub/i prawa
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Obszerna wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód, geologii, ochrony przyrody
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Asertywność
 • Umiejętność rozwiazywania problemów
 • Identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 06.08.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony