Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

Ekspert ds. wsparcia realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: WOA.110.13.2021 Data publikacji: 08 lutego 2022 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (na czas trwania projektu, tj. do 31.12.2022) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Eksperta do spraw wsparcia realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku danych o Zasobach Przyrodniczych” w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • pełni funkcję asystenta regionalnego w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”,
 • wspiera merytoryczne prace realizowane przez koordynatora regionalnego w ramach projektu,
 • ustala obszary, szczegółowe zakresy oraz terminy przeprowadzenia inwentaryzacji terenowych,
 • określa metodykę prac terenowych,
 • bierze udział w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby udzielania zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem opisów przedmiotu zamówienia, umów, ustalenia kryteriów oceny ofert oraz wymogów dla wykonawców,
 • analizuje wyniki inwentaryzacji w zakresie merytorycznym i bierze udział w odbiorze prac,
 • współpracuje z koordynatorem regionalnym projektu w zakresie ewentualnych kontroli i prowadzonych uzgodnień z Wykonawcami,
 • organizuje spotkania i warsztaty dotyczące uzupełnienia stanu wiedzy o obszarach Natura 2000,
 • bierze udział w wizjach terenowych.

Wymagania

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne):
• wykształcenie wyższe profilowane (ochrona środowiska lub biologia lub leśnictwo) lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu funduszy unijnych (zarządzanie, administrowanie lub rozliczanie projektów),
• doświadczenie zawodowe/ staż pracy: co najmniej 3 lata w obszarze związanym z ochroną przyrody lub w obszarze związanym z funduszami unijnymi,
• znajomość: ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i dyrektyw unijnych związanych z Europejską Siecią Natura 2000,
• umiejętność pracy w programie QGIS oraz znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemów informacji geograficznej,
• prawo jazdy kat. B,
• komunikatywność,
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub inne zaświadczenia potwierdzające zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego).

Inne informacje

Termin składania aplikacji: do 17 stycznia 2022 r.

Aplikacje z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOA.110.13.2021” można składać w następującej formie:

1/ w formie papierowej w sekretariacie (II piętro) lub przesyłać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław,
 
2/ przesyłać na ePUAP

3/ mailowo na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (71) 747-93-00
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata. Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed kolejnym etapem naboru poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny oraz oświadczenia wraz z datą.
 • Nie rozpatrujemy ofert, które otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu, zaś w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data e-maila).
 • Po zakończonym naborze złożone aplikacje zniszczymy niezwłocznie.

Pracę możesz rozpocząć od: 2022-02-01

Przetwarzanie danych osobowych
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław, tel.: (71) 7479300, fax (71) 7585741, adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl;
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.wroclaw@rdos.gov.pl;
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru;
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;
 • Uprawnienia: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych;– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6
50-333 Wrocław

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

administracja publiczna zajmująca się ochroną środowiska
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony