Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista - planista projektu Opracowywanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: Oferta zatrudnienia – WOA.110.20.2019 Data publikacji: 13 sierpnia 2019 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • pełnienie funkcji Planisty opracowującego plan ochrony obszaru Natura 2000 w projekcie „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku” nr POIS.02.04.00-00-0194/17 (dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II), w tym w szczególności,
 • uczestniczenie w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych mających wyłonić ekspertów realizujących projekt, poprzez opracowywanie niezbędnej dokumentacji oraz nadzorowanie realizacji wykonywanych przez nich zadań,
 • weryfikacja zgodności wydatkowania środków finansowych w ramach realizowanego projektu oraz uczestniczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność,
 • przygotowywanie dokumentacji planu ochrony obszarów Natura 2000,
 • przygotowywanie i uczestniczenie w konsultacjach i uzgodnieniach z udziałem społeczeństwa w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy w zakresie realizowanego projektu,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanego projektu.

Warunki pracy:
 • praca administracyjno – biurowa,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca w terenie,
 • krajowe wyjazdy służbowe, w tym kierowanie samochodem służbowym,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Wymagania

Niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska, biologii lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie: ochrony środowiska, biologii,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody
 • znajomość przepisów: ustawy o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zasad rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • znajomość procedur i dyrektyw unijnych związanych z Europejską Siecią Natura 2000,
 • znajomość terenu województwa dolnośląskiego w zakresie występujących form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
 • umiejętność pracy w programie QGIS oraz znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemów informacji geograficznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zarządzaniu lub rozliczaniu projektu finansowanego z funduszy unijnych.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 02.09.2019
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
50-333 Wrocław
al. Jana Matejki 6,
lub składać w sekretariacie (II piętro)

z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOA.110.20.2019”

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6 %.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą informowani e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail). W tym celu w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej www.bip.wroclaw.rdos.gov.pl w zakładce Praca). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty do urzędu. Po zakończonym naborze złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy
z wybranym kandydatem.

Przewidywany okres zatrudnienia: na czas trwania projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 747-93-21 lub 747-93-12.

Informacje o pracodawcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony