Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2021 25 czerwca 2021

Główny specjalista w Zespole Budżetu i Finansów

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: 77426 Data publikacji: 23 kwietnia 2021 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Zespole Budżetu i Finansów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi we współpracy z głównym księgowym rachunkowość urzędu z zakresu budżetu jednostki oraz gospodarki pozabudżetowej,
 • sporządza projekty sprawozdań budżetowych, finansowych i innych sprawozdań z zakresu działalności jednostki,
 • przeprowadza wstępną analizę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • uczestniczy w opracowywaniu planów: rzeczowo-finansowych dochodów i wydatków oraz realizowanych projektów w ramach realizacji budżetu tradycyjnego i budżetu zadaniowego,
 • weryfikuje dokumentację dotyczącą projektów finansowanych ze środków unijnych w zakresie: wniosków o płatność, wniosków o uruchomienie rezerwy celowej, wniosków o zapewnienie finansowania, wniosków o wypłatę i rozliczenie zaliczki oraz przygotowywanie danych do analiz finansowych związanych z realizacją projektów w jednostce.

Warunki pracy:
 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
 • praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi zadaniami,
 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie.
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzeń w sprawie klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej).
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych.
 • Praktyczna znajomość: zagadnień związanych z rachunkowością budżetową (plany kont, klasyfikacja budżetowa) oraz obsługi programów: „NBP”, „TREZOR”, „Płatnik”, PFRON, „BGK”.
 • Umiejętność argumentowania.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony przyrody.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub inne zaświadczenia potwierdzające zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 10.05.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Możesz złożyć ofertę w wersji papierowej lub elektronicznie.

List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.bip.wroclaw.rdos.gov.pl w zakładce Praca). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed kolejnym etapem naboru poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny oraz oświadczenia wraz z datą.
 • Nie rozpatrujemy ofert, które otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu, zaś w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data e-maila).
 • Po zakończonym naborze złożone aplikacje zniszczymy niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczymy po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem. Do tego czasu będzie można je osobiście odebrać w Urzędzie (nie odsyłamy złożonych aplikacji).

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony