Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
03.03.2021 03 marca 2021

Specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: 73243 Data publikacji: 15 stycznia 2021 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Wpisuje, aktualizuje i uzupełnia dane w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie objętym ustawą – Prawo ochrony środowiska w zakresie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
 • Prowadzi sprawy związane z udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie objętym ustawą o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, sporadycznie wyjazdy służbowe związane z  realizowanymi zdaniami
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka)
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na II piętrze z dostępem do światła dziennego
 • Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska, inżynierii środowiska, geologii, hydrogeologii, chemii, geografii
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 01.02.2021
Decyduje data wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Możesz złożyć ofertę w wersji papierowej lub elektronicznie.
 • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.bip.wroclaw.rdos.gov.pl w zakładce Praca). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed kolejnym etapem naboru poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą.
 • Nie rozpatrujemy ofert, które otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu, zaś w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data e-maila).
 • Po zakończonym naborze złożone aplikacje zniszczymy niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczymy po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem. Do tego czasu będzie można je osobiście odebrać w Urzędzie (nie odsyłamy złożonych aplikacji).

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony