Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

Starszy specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: 101793 Data publikacji: 01 lipca 2022 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przeprowadza oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzi postępowania wpadkowe w zakresie opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzi postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzi postępowania w zakresie analiz porealizacyjnych oraz przeglądów ekologicznych,
 • prowadzi postępowania naprawcze,
 • uczestniczy w procedurze transgranicznej oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • prowadzi postępowania z zakresu wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgłoszenia instalacji i wydawania pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.

50-333 Wrocław Al.Jana Matejki 6

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu: ochrony środowiska, budownictwa, chemii, ekoenergetyki, elektroenergetyki, energetyki, fizyki, geologii, inżynierii: ekologicznej, sanitarnej, środowiska,
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: budownictwa lub ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w budownictwie: w projektowaniu lub w wykonawstwie
 • Znajomość przepisów: ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów związanych ze stanowiskiem, np. modelujących emisje do środowiska, z grupy GIS, do projektowania z grupy CAD,

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu), potwierdzające zamknięty okres i zakres wykonywanych zadań z obszaru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu), potwierdzające zamknięty okres i zakres wykonywanych zadań z obszaru

Termin składania dokumentów: 18.07.2022
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Możesz złożyć ofertę w wersji papierowej lub elektronicznie.
 • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/web/rdos-wroclaw w zakładce "O RDOŚ/Praca" ). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed kolejnym etapem naboru poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą.
 • Nie rozpatrujemy ofert, które otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu, zaś w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data e-maila).
 • Po zakończonym naborze złożone aplikacje zniszczymy niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczymy po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem. Do tego czasu będzie można je osobiście odebrać w Urzędzie (nie odsyłamy złożonych aplikacji).

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony