Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Numer referencyjny: 117756 Data publikacji: 17 marca 2023 Lokalizacja: Wrocław - Dolnośląskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawo i przepisy

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty opinii w sprawie stwierdzenia braku lub nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub/i na obszary Natura 2000 oraz projekty uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć,
 • Przygotowuje projekty opinii w sprawie stwierdzenia braku lub wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonych działań prowadzonych na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych oraz w obrębie cieków naturalnych: wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy Prawo wodne, melioracji wodnych, wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów oraz innych działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, a także przygotowuje projekty warunki prowadzenia tych działań,
 • Przygotowuje projekty uzgodnień zakresu prognoz oddziaływania na środowisko oraz opinii do projektów planów w dziedzinie leśnictwa (m.in. planu urządzenia lasu, uproszczony planu urządzenia lasu),
 • Przygotowuje projekty opinii w formie zaświadczenia lub deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
 • Prowadzi sprawy związane z uzgadnianiem projektów planów aglomeracji w zakresie terenów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody,
 • Przygotowuje odpowiedzi na różne wnioski, interwencje, zapytania dotyczące obszarów Natura 2000,
 • Gromadzi, przetwarza i aktualizuje dokumentację dotyczącą obszarów Natura 2000,
 • Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz realizacją działań ochronnych w obszarach Natura 2000.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),
 • Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego,
 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda,
 • Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie: biologii, geografii, leśnictwa, ochrony środowiska lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu: biologii, geografii, leśnictwa, ochrony środowiska,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody,
 • Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość form ochrony przyrody, występujących na terenie województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
 • Umiejętność pracy w programie QGIS oraz znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemów informacji geograficznej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy (świadectwa pracy wraz z zakresem zadań lub zaświadczenia o zatrudnieniu wraz z zakresem zadań), potwierdzające zamknięty okres i zakres wykonywanych zadań z obszaru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów: 03.04.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Możesz złożyć ofertę w wersji papierowej lub elektronicznie,
 • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i własnoręczny podpis (zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/web/rdos-wroclaw w zakładce "O RDOŚ/Praca" ). Jeśli ofertę składasz elektronicznie, wówczas własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed kolejnym etapem naboru poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń,
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą,
 • Nie rozpatrujemy ofert, które otrzymamy po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu, zaś w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data e-maila),
 • Po zakończonym naborze złożone aplikacje zniszczymy niezwłocznie, za wyjątkiem aplikacji wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczymy po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem. Do tego czasu będzie można je osobiście odebrać w Urzędzie (nie odsyłamy złożonych aplikacji).

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000 oraz kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz procesu udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony