Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
17.01.2021 17 stycznia 2021

Specjalista w Dziale Inwestycji

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie Numer referencyjny: GD.ROK.110.28.2020 Data publikacji: 23 listopada 2020 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (na czas nieokreślony) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Woda: Gospodarowanie wodami, Melioracje i urządzenia wodne

Opis stanowiska

Główne obowiązki:
 • prowadzenie różnorodnych spraw związanych z kompetencją Działu Inwestycji.
 • programowanie, planowanie inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim i prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, pełnienie funkcji inwestora albo inwestora zastępczego, w tym:
 • bilansowanie, weryfikowanie i przygotowywanie planów inwestycyjnych Zarządu Zlewni i potrzeb inwestycji w oparciu o analizy i wnioski,
 • występowanie o zatwierdzenie wykazu inwestycji planowanych do realizacji,
 • określanie potrzeb finansowych dla planowanych zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o środki na realizację,
 • programowanie, planowanie i nadzór wykonywania urządzeń melioracji wodnych realizowanych na koszt osób prawnych lub osób fizycznych lub przy współfinansowaniu ze środków publicznych przez zainteresowanych właścicieli gruntów oraz współpraca przy ustalaniu opłat melioracyjnych lub części kosztów;
 • określanie potrzeb w zakresie prac studialnych, przedprojektowych i projektowych;
 • analiza poszczególnych stadiów wykonywania dokumentacji pod kątem:
 • kompletności opracowań oraz niezbędnych uzgodnień,
 • kompleksowości i prawidłowości rozwiązań projektowych pod względem technicznym  i przyjętych technologii robót, proponowanych rozwiązań projektowych w aspekcie ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej,
 • potrzeb opracowania opinii i koreferatów oraz przedkładanie opracowań do zaopiniowania przez zespół oceny projektów inwestycyjnych;
 • przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Wód Polskich w tym zakresie.
 • realizacja inwestycji, w tym m.in.:
 • wnioskowanie o powołanie i udział w czynnościach zdawczo-odbiorczych,
 • nadzór nad właściwą realizacją inwestycji, w tym zgodności z zawartymi umowami oraz prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • bieżąca analiza kosztów realizacji zadań inwestycyjnych,
 • dokonywanie rozliczeń końcowych zadań inwestycyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem inwestycji z funduszy zewnętrznych, kontrola osiągania założeń i wymaganych wskaźników wynikających z podpisanych umów i dla programów dofinansowujących inwestycję.
 • przygotowywanie i przekazywanie do właściwej komórki informacji źródłowych dotyczących spraw wymagających uregulowania stosunków własnościowych po zrealizowanych inwestycjach.
 • współpraca z właściwymi instytucjami  w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji powiązanych ze sobą pod względem hydrologicznym, hydrograficznym i środowiskowym na styku terenów funkcjonowania instytucji.
 • prowadzenie spraw dotyczących roszczeń  użytkowników gruntów i urządzeń związanych z realizacją inwestycji.
 • współpraca w zakresie przygotowywania oraz prowadzenia przetargów dot. zamówień publicznych.
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości oraz koniecznych analiz, informacji, planów, wykazów itp.
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi PGW Wody Polskie, organami administracji oraz innymi instytucjami i osobami fizycznymi w związku z powierzonymi obowiązkami.
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych na podstawie delegacji zawartej w Regulaminie Organizacyjnym Wód Polskich.
 • archiwizacja prowadzonych spraw.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w zakresie budownictwa wodnego, melioracji, inżynierii środowiska lub pokrewne związane z gospodarką wodną) lub wykształcenie średnie techniczne; w kierunku budownictwo – specjalność budownictwo wodne, melioracje lub pokrewne związane z gospodarką wodną lub środowiskiem i co najmniej roczny staż pracy w obszarze wykształcenia lub administracji publicznej
 • mile widziana będzie znajomość przepisów wynikających z Ustawy Prawo wodne, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ogólna znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 • znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, odpowiedzialność w realizacji zadań.

Oferujemy

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju.

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
·       CV,
·       List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelaznej 59A 00-848 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty na adres email.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 11-12-2020
 
Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje o pracodawcy

gospodarowanie wodami na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony