Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Specjalista w Dziale Opłat i Opomiarowania

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie Numer referencyjny: GD.ROK.110.29.2020 Data publikacji: 23 listopada 2020 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (na czas nieokreślony) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Ekonomia, finanse
Woda: Melioracje i urządzenia wodne
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

1. Prowadzenie i obsługa spraw w zakresie ulg w spłacie należności zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
- prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji o odmowie/bądź udzieleniu ulgi w spłacie z zakresu opłat za usługi wodne w tym opłaty podwyższonej.
- sporządzanie analiz finansowych podmiotów ubiegających się o ulgę w spłacie należności,
- prowadzenie ewidencji ulg w spłacie należności,
- sporządzanie wykazu udzielonych ulg w spłacie należności.
2. Wystawianie i przekazywanie podmiotom informacji o opłatach za usługi wodne, w szczególności: za pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych; wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, pobór wód podziemnych i powierzchniowych w obrębach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
3. Rozpatrywanie i przekazywanie reklamacji oraz wydawanie i przekazywanie decyzji w sprawach opłat za usługi wodne.
4. Prowadzenie i obsługa spraw w zakresie nadpłat należności zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
- przygotowywanie z urzędu postanowień o zaliczeniu nadpłat na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań,
- przygotowywanie poleceń zwrotu należności z tytułu opłat za usługi wodne do odpowiednich komórek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5. Kompletowanie dokumentów dla działu prawnego w przypadku odwołania się podmiotu do sądu na decyzje określające wysokość opłaty za usługi wodne.
6. Obsługa systemu poboru opłat i należności.
7. Bieżąca weryfikacja sald podmiotów znajdujących się w systemie opłat i należności, dokonywanie odpowiednich czynności w celu właściwego rozliczania należności.
8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi PGW Wody Polskie w szczególności z Wydziałem Windykacji i Egzekucji Należności, organami administracji oraz innymi instytucjami i osobami fizycznymi w związku z powierzonymi obowiązkami.
9. Wykonywanie innych poleceń przełożonych na podstawie delegacji zawartej w Regulaminie Organizacyjnym Wód Polskich.
10. Archiwizacja prowadzonych spraw.

Wymagania

• wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie finansów) i co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wykształcenia,
• znajomość przepisów wynikających z Ustawy Prawo wodne, Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy Ordynacja Podatkowa,
• znajomości obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• dokładność, odpowiedzialność w realizacji zadań.

Oferujemy

·       pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
·       zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
·       comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
·       niezbędne narzędzia pracy,
·       możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
·       prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
·       możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
·       możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
·       CV,
·       List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelaznej 59A 00-848 Warszawa.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59a 00-848 Warszawa, e-mail: iod@wody.gov.pl

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 
Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty na adres email.


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 11-12-2020

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie

gospodarowanie wodami na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony