Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Specjalista w wydziale Zamówień Publicznych

Pracodawca: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie Numer referencyjny: GD.ROK.110.22.2020 Data publikacji: 24 września 2020 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (na czas nieokreślony) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Woda: Gospodarowanie wodami
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Prawo i administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza komisji przetargowej w postępowaniach o wartości powyżej 30 000 euro, prowadzonych na potrzeby komórek organizacyjnych RZGW, właściwych terytorialnie Zarządów Zlewni (dalej ZZ) oraz Nadzorów Wodnych (dalej NW) w tym w szczególności:
przygotowywanie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia, wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udostępnienie informacji z otwarcia ofert, wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów lub treści ofert, wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, zawiadomienia o wykluczeniu wykonawców i o odrzuceniu ofert, zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnieniu postępowania, stanowiska w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej, w tym w szczególności przygotowanie projektu odpowiedzi na odwołanie oraz innych pism wymaganych Pzp – przy udziale radcy prawnego,
- prowadzenie dokumentacji postępowania,
- publikacja na stronie internetowej Zamawiającego dokumentów postępowania w przypadkach przewidzianych w Pzp,
- dokumentowanie prac Komisji przetargowej w formie protokołu postępowania, zgodnie z wymogami Pzp oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji, o ile posiedzenie jest protokołowane,
- obsługa Platformy Zakupowej w zakresie prowadzonego postępowania, w szczególności zamieszczanie dokumentacji postępowania, zamieszczanie wyjaśnień, opublikowanie wyniku postępowania, archiwizacja postępowania.
· wypełnianie na bieżąco Zbiorczej ewidencji zamówień publicznych – w postępowaniach o wartości powyżej 30 000 euro, prowadzonych na potrzeby komórek organizacyjnych RZGW, właściwych terytorialnie ZZ i NW,
·  monitorowanie i koordynowanie zamówień o wartości powyżej 30 tysięcy euro, dokonywanych na potrzeby komórek organizacyjnych RZGW, właściwych terytorialnie ZZ i NW.

Wymagania

• wykształcenie wyższe: preferowane z zakresu prawa lub administracji, zarządzania, ekonomii, mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych,
• doświadczenie zawodowe minimum 2 lata, preferowane doświadczenie związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych w zamówieniach krajowych i unijnych,
• znajomość przepisów ustaw m.in.: Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, Prawo budowlane, Prawo wodne, Kodeks cywilny, znajomość orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
• umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
• rzetelność i sumienność.

Oferujemy

·       pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
·       zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
·       comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
·       niezbędne narzędzia pracy,
·       możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
·       prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
·       możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
·       dofinansowanie do kart sportowych Benefit
·       możliwość korzystania z bazy noclegowej na terenie całego kraju

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

·       CV,
·       List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   iod@wody.gov.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty drogą elektroniczną na adres rekrutacja.gdansk@wody.gov.pl


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 09-10-2020r.


Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje o pracodawcy

gospodarowanie wodami na terenie regionu wodnego Dolnej Wisły

Wyślij swoją kandydaturę

Niektóre telefony i tablety nie umożliwiają załączania plików tekstowych.
W takim przypadku radzimy skorzystać z komputera.
(* Wymagane pola)
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony