Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.06.2022 30 czerwca 2022

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Pracodawca: Urząd m.st. Warszawy Numer referencyjny: BOPiPK_1 Data publikacji: 16 czerwca 2022 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika) Doświadczenie: - Branże:
Powietrze i klimat: Zanieczyszczenie powietrza (badania, monitoring)

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- realizacja zadań z zakresu budowy i zarządzania systemem monitoringu powietrza,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, gminami ościennymi, właściwymi organami i osobami trzecimi
w zakresie związanym z ochroną powietrza oraz budową systemu monitoringu powietrza,
- realizacja prac związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą
i udostępnianiem informacji o jakości powietrza w m.st. Warszawie oraz działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, przygotowywanie sprawozdań, raportów i projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania w tym zakresie,
- prowadzenie rejestrów, zestawień, wykazów i baz danych wymaganych prawem
w obszarze prowadzonych zagadnień, przygotowywanie opinii merytorycznych, programów, planów, strategii, regulaminów, z zakresu ochrony powietrza, w tym monitoringu jakości powietrza i innych dokumentów strategicznych, mających wpływ na ochronę środowiska, przygotowywanie i dystrybucja informacji,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych oraz udział w procedurze wyboru wykonawców, zlecanie prac wykonawcom w zakresie monitoringu jakości powietrza, kontrolowanie jakości wykonania zleconych prac, potwierdzanie ich wykonania i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, przygotowywanie dokumentów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych na wyłonienie wykonawcy zadań z zakresu wykonywania prac w zakresie monitoringu/ochrony powietrza.
- Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw (mazowiecka uchwała antysmogowa), uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref
w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o udostępnianiu informacji publicznej, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa Prawo zamówień publicznych.

Wymagania

Zapraszamy kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym minimum I stopnia z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne oraz posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska, ochrony powietrza, monitoringu powietrza.

Wymagane dokumenty:
· list motywacyjny,
· curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające podpisane własnoręcznie oświadczenie: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w Urzędzie m.st. Warszawy”.

Inne informacje

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej w terminie do 30 czerwca na adres email: w.nowak@um.warszawa.pl

Wyślij swoją kandydaturę

Niektóre telefony i tablety nie umożliwiają załączania plików tekstowych.
W takim przypadku radzimy skorzystać z komputera.
(* Wymagane pola)
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

Urząd m.st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy to jeden z największych pracodawców na stołecznym rynku pracy. Realizuje zadania na rzecz Warszawy, dbając o rozwój miasta i usług dla jego mieszkańców. Swoim zakresem obejmuje wiele obszarów m.in. transport, architekturę, urbanistykę, nieruchomości, informatykę, finanse, rozwój przedsiębiorczości, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, edukację, pomoc społeczną, kulturę i wiele innych.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony