Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.06.2022 30 czerwca 2022

Doradca ds. klimatu i środowiska

Pracodawca: Urząd Miasta Krakowa Numer referencyjny: NR REF. 8-GK-2022 Data publikacji: 02 czerwca 2022 Lokalizacja: Kraków - Małopolskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (nieokreślony) Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Powietrze i klimat: Zmiany klimatu, adaptacja
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna, Odnawialne źródła energii

Opis stanowiska

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • Realizacja obowiązków wynikających z realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA ,,Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.
 • Kształtowanie polityki oraz określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki, ochrony klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez:
 1. opracowanie, aktualizowanie oraz integrowanie strategicznych dokumentów i planów zarządzania energią i klimatem (np. Strategia klimatyczna, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej). Określenie przedstawionych potrzeb, proponowanych środków, projektów, inwestycji, szacunkowych kosztów i możliwych źródeł finansowania,
 2. koordynowanie działań określonych w strategicznych planach dotyczących energetyki i adaptacji do zmian klimatu (np. Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej).
 • Pomoc w osiąganiu celów Programu Ochrony Powietrza:
 1. realizacja zadań w zakresie ochrony klimatu,
 2. działania w zakresie osiągania neutralności klimatycznej dla budynków użyteczności publicznej,
 3. koordynacja inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, źródeł ogrzewania i instalacji OZE.
 • Identyfikacja budynków publicznych zarządzanych przez Gminę, w celu poprawy efektywności energetycznej, montażu instalacji OZE i innych środków, które uczynią je neutralnymi dla klimatu.
 • Ubieganie się o zewnętrzne finansowanie na realizację działań w zakresie ochrony klimatu i środowiska określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Programie Ochrony Powietrza.
 • Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych w zakresie ograniczenia zmian klimatu, promowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, budownictwa niskoemisyjnego, zrównoważonej gospodarki wodnej i odpadowej oraz adaptacji do zmian klimatu.
 • Organizacja regularnych spotkań, warsztatów dla zainteresowanych stron w celu stworzenia przestrzeni do identyfikacji potrzeb i dzielenia się doświadczeniem.
 • Współpraca z władzami miasta w prowadzeniu skutecznej polityki klimatyczno-energetycznej.
 • Zapewnienie urzędnikom gminnym konsultacji w zakresie: OZE, budynków energooszczędnych, neutralności klimatycznej budynków publicznych, zrównoważonego zużycia wody i gospodarki odpadami, a także źródła finansowania wyżej wymienionych działań.
 • Współpraca z zainteresowanymi stronami: innymi powiatami, przedsiębiorstwami, grupami opiniotwórczymi, lokalnymi mediami, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, firmami energetycznymi.
 • Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną klimatu i powietrza (np. miejskimi jednostkami organizacyjnymi, miejskimi podmiotami gospodarczymi, gminnymi ekodoradcami z Krakowskiego Centrum Doradztwa Energetycznego, ekspertami ds. energetyki WFOŚiGW w Krakowie, UMWM).
 • Współpraca z uczelniami i ośrodkami badawczymi przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach.

Wymagania

Wymagania niezbędne (formalne):

 • Obywatelstwo polskie.
 • Wykształcenie wyższe.
 • Spełnianie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowego w obszarze energetyki, inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, ochrony klimatu, ochrony powietrza, edukacji ekologicznej, edukacji klimatycznej, budownictwa energooszczędnego, zrównoważonego rozwoju miast, smart city, adaptacji do zmian klimatu lub prawa europejskiego w powyższym zakresie.
 • Ogólna znajomość zagadnień dotyczących ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, energii odnawialnej.
 • Ogólna znajomość zagadnień dotyczących efektywności energetycznej, budownictwa energooszczędnego.
 • Znajomość dokumentu ,,Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.
 • Znajomość przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (Rozdział 1 i 2 ustawy).
 • Znajomość rekomendacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego.
 • Znajomość dokumentu Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego streszczenie
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Praktyczna znajomość języka angielskiego.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).
 • Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań, Swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z przedstawicielami innych urzędów, interesariuszami, itp.

Oferujemy

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).
 • Stanowisko: Referent, Podinspektor.
 • Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu – Urząd Miasta Krakowa.
 • Siedziba Wydziału: Kraków, Wielopole 17a.
 • Informacje w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Dostępność budynków – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK
 • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.800,- do 4.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 • Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 • Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 • Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Inne informacje

 • Dyspozycyjność – tak (delegacje, szkolenia, warsztaty).
 • Praca przy komputerze – tak.
 • Praca w terenie – tak.
 • Praca w weekendy – tak (okazjonalnie).
 • Uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B – nie.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Referat Energetyki
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony