Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
11.05.2021 11 maja 2021

Bosman portu

Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 77764 Data publikacji: 04 maja 2021 Lokalizacja: Łeba - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie przedsiębiorstwem: BHP
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: bosman portu w Kapitanacie Portu Łeba.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Monitoruje ruchem statków w porcie i na redzie portu, prowadzi rejestr wejść i wyjść jednostek oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
 • Sprawdza stan urządzeń cumowniczych, nabrzeży i stanowisk ratowniczych oraz odnotowuje w dzienniku portowym istotne wydarzenia, informacje o warunkach pogodowych i poziomie wód,
 • Podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wspiera informacyjnie w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów,
 • Przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu, terenów i obiektów portowych oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych,
 • Kontroluje jednostki pływające i ich załógi pod względem posiadanych dokumentów, uprawnień i wykonania poleceń pokontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprawdza i egzekwuje od użytkowników portu przestrzegania obowiązujących przepisów portowych, zarządzeń porządkowych, poleceń, zakazów i nakazów,
 • Zabezpiecza mienie wydobyte lub znalezione w morzu,
 • Prowadzi monitoring oznakowania nawigacyjnego, realizuje doraźnie interwencjie na akwenie właściwości bosmanatu,
 • Pobiera opłaty portowe zgodnie z obowiązującym cennikiem, rozlicza energię elektryczną oraz prowadzi gospodarkę magazynową.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- Nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy), praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- Praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie, promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące strefa bezpieczna, uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym (kat.B).

Narzędzia i materiały pracy:
- Komputer.

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- Brak windy, brak podjazdu, brak schodołazu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drzwi nieodpowiedniej szerokości, brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

ul. Kościuszki 1, 84-360 Łeba

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z gospodarką morską,
 • Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ),
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość obsługi komputera (poczta, pakiet biurowy Microsoft Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem,
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo operatora radarowego wydane po 24 sierpnia 2000 r.,
 • Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym,
 • Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 11.05.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, wynosi co najmniej 6%.

• Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego,cv i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.

• Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto na 1/2 etatu od 1611,34 do 1761,71 zł. oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.

• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Wyślij swoją kandydaturę

Aplikuj poprzez stronę Pracodawcy (Kliknij tutaj)

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony