Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

Młodszy oficer portu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 114710 Data publikacji: 27 stycznia 2023 Lokalizacja: Ustka - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: młodszy oficer portu w Kapitanacie Portu Ustka.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • monitoruje ruch statków w porcie i na redzie portu, prowadzi rejestr wejść i wyjść jednostek oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • sprawdza stan urządzeń cumowniczych, nabrzeży i stanowisk ratowniczych oraz odnotowuje w dzienniku portowym istotne wydarzenia, informacje o warunkach pogodowych i poziomie wód
 • podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wspiera informacyjnie w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów w granicach portu terenów i obiektów portowych oraz podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • kontroluje jednostki pływające i ich załogi pod względem posiadanych dokumentów, uprawnień i wykonania poleceń pokontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • zabezpiecza mienie wydobyte lub znalezione w morzu w celu jego zabezpieczenia przed zniszczeniem
 • prowadzi monitoring oznakowania nawigacyjnego, realizuje doraźne interwencje na akwenie właściwości bosmanatu
 • pobiera opłaty portowe zgodnie z obowiązującym cennikiem, rozlicza energię elektryczną oraz prowadzi gospodarkę magazynową

 

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
76-212 Rowy ul. Portowa 4

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego obszarze związanym z gospodarką morską lub w administracji morskiej
 • Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Dyplom w dziale pokładowym
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo operatora radarowego wydane po 24 sierpnia 2000 r.
 • Dyplom na poziomie operacyjnym/zarządzania w dziale pokładowym
 • Prawo jazdy kategorii B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • Dyplom w dziale pokładowym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo operatora radarowego wydane po 24 sierpnia 2000 r.
 • Dyplom na poziomie operacyjnym/zarządzania w dziale pokładowym

Termin składania dokumentów: 17.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3822,12 zł do 4139,10 zł oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony