Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

Oficer portu w Kapitanacie Portu Nowy Świat

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 114761 Data publikacji: 30 stycznia 2023 Lokalizacja: Sztutowo - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu, Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: oficer portu w Kapitanacie Portu Nowy Świat.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • monitoruje ruch statków na redzie w porcie w śluzie i Zalewie Wiślanym, wydaje zezwolenia na ruch na akwenach będących w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat oraz wejścia/wyjścia/cumowania/odcumowania statków w porcie, śluzie celem zapewnienia bezpieczeństwa morskiego.
 • sprawuje nadzór w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego. Obsługuje System Sterowania Śluzą i Mostami oraz kieruje i nadzoruje ruch jednostek pływających i pojazdów drogowych w obszarze obiektu kapitanatu Portu Nowy Świat.
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie, śluzie celem zapewnienia porządku cumowania, przejścia przez śluzę, postoju i ewentualnego przeładunku. Podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w śluzie, porcie, na redzie i Zalewie Wiślanym oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, likwidacji rozlewów w celu realizacji obowiązku współpracy z odpowiednimi służbami.
 • przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia uszkodzenia nabrzeży, bram śluzy, kierownic śluzy. Przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży, śluzy i wód portowych w celu zapewnienia ochrony środowiska morskiego.
 • przeprowadza kontrolę stwierdzającą zapewnienie warunków bezpiecznego bunkrowania jednostek, przeładunków materiałów niebezpiecznych w porcie, śluzie i na redzie oraz ich ewentualnego składowania. Dokonuje zapisów w dzienniku portowym celem udokumentowania zdarzeń i przebiegu czynności służbowych.
 • podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w śluzie, porcie, na redzie i Zalewie Wiślanym oraz stanowi wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, likwidacji rozlewów w celu realizacji obowiązku współpracy z odpowiednimi służbami.
 • sporządza notatki służbowe, meldunki z prowadzonych czynności służbowych i podejmowanych interwencji.
 • wykonuje czynności dochodzeniowe w celu realizacji obowiązku kapitanatu Portu Nowy Świat w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich.

 

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego praca w dziale pokładowym na stanowisku oficera wachtowego lub praca w administracji morskiej na stanowisku młodszego oficera lub oficera portu.
 • Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym
 • Świadectwo operatora GMDSS (ROC)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i obiektów w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętność współpracy
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe na kierunku nawigacja
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w dziale pokładowym na stanowisku starszego oficera
  lub praca w administracji publicznej
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym
 • Świadectwo GMDSS (GOC)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 10.02.2023
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4387,00zł.do 4543,46 zł.oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony