Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.02.2024 28 lutego 2024

Oficer portu w Kapitanacie Portu Nowy Świat

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 130514 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Sztutowo - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje ruch statków na redzie w porcie w śluzie i Zalewie Wiślanym, wydaje zezwolenia na ruch na akwenach będących w jurysdykcji Kapitanatu Portu Nowy Świat oraz wejścia/wyjścia/cumowania/odcumowania statków w porcie, śluzie celem zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;
 • Sprawuje nadzór w zakresie spełniania warunków korzystania przez statki z usług pilotowych, usług holowniczych i pomocy cumowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego. Obsługuje System Sterowania Śluzą i Mostami oraz kieruje i nadzoruje ruch jednostek pływających i pojazdów drogowych w obszarze obiektu kapitanatu Portu Nowy Świat;
 • Przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie, śluzie celem zapewnienia porządku cumowania, przejścia przez śluzę, postoju i ewentualnego przeładunku. Podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w śluzie, porcie, na redzie i Zalewie Wiślanym oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, likwidacji rozlewów w celu realizacji obowiązku współpracy z odpowiednimi służbami;
 • Przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia uszkodzenia nabrzeży, bram śluzy, kierownic śluzy. Przeprowadza kontrole podczas dokonywanych obchodów, inspekcji w granicach portu, obiektów portowych oraz przeprowadza interwencje w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży, śluzy i wód portowych w celu zapewnienia ochrony środowiska morskiego;
 • Przeprowadza kontrolę stwierdzającą zapewnienie warunków bezpiecznego bunkrowania jednostek, przeładunków materiałów niebezpiecznych w porcie, śluzie i na redzie oraz ich ewentualnego składowania. Dokonuje zapisów w dzienniku portowym celem udokumentowania zdarzeń i przebiegu czynności służbowych;
 • Podejmuje niezbędne działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w śluzie, porcie, na redzie i Zalewie Wiślanym oraz stanowi wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, likwidacji rozlewów w celu realizacji obowiązku współpracy z odpowiednimi służbami;
 • Sporządza notatki służbowe, meldunki z prowadzonych czynności służbowych i podejmowanych interwencji.
 • Wykonuje czynności dochodzeniowe w celu realizacji obowiązku kapitanatu Portu Nowy Świat w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Nietypowe godziny pracy;
 • Praca w terenie;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • Praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie;
 • Promiemiowanie elektromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna;
 • Uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym kat. B;
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer;
 • Brak schodołazu;
 • Toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w dziale pokładowym na stanowisku oficera wachtowego lub praca w administracji morskiej na stanowisku młodszego oficera lub oficera portu;
 • Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym;
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym;
 • Świadectwo operatora GMDSS (ROC);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ);
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi w zakresie wykonywanych zadań;
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań;
 • Znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i obiektów w zakresie wykonywanych zadań;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań;
 • Umiejętność współpracy;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Samodzielność i inicjatywa;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku nawigacja;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w dziale pokładowym na stanowisku starszego oficera lub praca w administracji publicznej;
 • Dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym;
 • Świadectwo GMDSS (GOC);
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Termin składania dokumentów: 05.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru;
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 5320,60 zł.do 5511,17 zł.oraz dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony