Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Pilot lotnictwa w Inspektoracie Ochrony Środowiska Morskiego

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 57077 Data publikacji: 08 listopada 2019 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę (Wymiar etatu: 1/2) Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: pilot lotnictwa w Inspektoracie Ochrony Środowiska Morskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • wykonywanie czynności lotniczych pilota na statku powietrznym zgodnie z decyzją dowódcy statku powietrznego
 • wykonywanie czynności dowódcy statku powietrznego w przypadku powierzenia funkcji dowódcy statku powietrznego
 • wykonywanie lotów w ramach powietrznego monitorowania środowiska morskiego
 • wypełnianie dokumentacji lotniczej związanej z wykonywanymi lotami, aktualizacja procedur i instrukcji lotniczych urzędu

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
wysiłek fizyczny
praca w terenie
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: w powietrzu
krajowe wyjazdy służbowe
zagraniczne wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
hałas
drgania mechaniczne/wibracja ogólna
promieniowanie niejonizujące - strefa bezpieczna
zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne

Warunki uciążliwe:
zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
brak windy
brak podjazdu
brak schodołazu
toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
drzwi nieodpowiedniej szerokości
brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Gdańsk ul. Szybowcowa 31 B
80-298 Gdańsk

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: średnie
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pilotowanie samolotów (minimum 200 godzin nalotu ogólnego, w tym minimum 70 godzin nalotu jako dowódca)
 • licencja pilota samolotowego zawodowego
 • uprawnienia do wykonywania lotów IR (A) na samolotach wielosilnikowych
 • zaliczony egzamin teoretyczny do licencji liniowej (ATPL „frozen”)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego B2 wg ESOKJ (poziom min. 4 zgodnie z pkt 1.2.9.4 Załącznika 1 ICAO)
 • znajomość przepisów dotyczących lotnictwa w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ruchu lotniczego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • o najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania lotów patrolowych nad morzem
 • Uprawnienia do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych w załodze wieloosobowej (MCC course)
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 30.11.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 1/2 etatu - 2 274,45 zł
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 33 45/49 lub 58 355 31 74.

Informacje o pracodawcy

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony