Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2021 05 grudnia 2021

Specjalista ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 85800 Data publikacji: 12 października 2021 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Finansowanie, dotacje, Prawo i przepisy, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • przygotowuje i składa wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w celu pozyskania dofinansowania dla projektów planowanych do realizacji
 • przygotowuje i składa wnioski o płatność pośrednią/końcową w ramach realizacji projektów objętych wsparciem Unii Europejskiej
 • przygotowuje wnioski we współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi Urzędu o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa oraz wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • przygotowuje materiały promocyjne i informacyjne (w tym przeprowadza procedury zamówień publicznych do 130 000 zł oraz współpracuje z komórką ds. zamówień publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości powyżej 130 000 zł) oraz przygotowuje i umieszcza na stronie internetowej Urzędu informacji na temat stanu realizacji projektów
 • bierze udział w realizacji projektów w części finansowej od pozyskania dofinansowania na realizację projektów, rozliczeń z Wykonawcami, aktualizację harmonogramów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kwalifikowalności wydatków
 • prowadzi sprawozdawczość z realizowanych projektów dla instytucji zewnętrznych w celu wywiązania się z obowiązku okresowego składania sprawozdań z postępu realizacji projektu w ujęciu rzeczowym i finansowym oraz prowadzi udokumentowaną współpracę z podmiotami zewnętrznymi
 • bierze udział w pracach komisji przetargowej (w tym bada i ocenia złożone oferty), bierze udział w spotkaniach z Wykonawcami i komórkami merytorycznymi Urzędu oraz z przedstawicielami nadrzędnych instytucji w zakresie realizowanych projektów
 • gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizowanymi projektami w trakcie i po zakończeniu projektów

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe (kierunek europeistyka, ekonomia, ochrona środowiska, administracja, prawo lub zarządzanie)
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze fundusze europejskie
 • Znajomość przepisów dotyczących funduszy europejskich w zakresie wykonywanych zadań
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Obsługa systemu informacji prawnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: zarządzanie projektami, realizacja projektów infrastrukturalnych
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, procedur FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów europejskich
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 22.10.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3568,12 zł - 3927,78 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 355 35 82 lub 59 84 81 990 wew. 52

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony