Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Specjalista w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 80180 Data publikacji: 24 czerwca 2021 Lokalizacja: Słupsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista Inspektorat Ochrony Wybrzeża.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Opiniuje zagadnienia wynikające z zakresu zabudowy i zagospodarowania pasa nadbrzeżnego
 • Opiniuje projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pasa nadbrzeżnego
 • Prowadzi sprawy dotyczące zagospodarowania plaż
 • Opiniuje umowy dzierżawy i sprzedaży nieruchomości w pasie nadbrzeżnym
 • Bierze udział w opracowywaniu granic pasa technicznego i ochronnego
 • Opiniuje projekty decyzji o warunkach zabudowy
 • Prowadzi kontrole zagospodarowania plaż
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów porządkowych

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: krajowe wyjazdy służbowe, zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy. Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie.
Narzędzia i materiały pracy: komputer. Infrastruktura - bariery architektoniczne: brak windy, brak podjazdu, brak schodołazu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi nieodpowiedniej szerokości, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10
76-200 Słupsk ul. Niemcewicza 15a

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe profilowe w obszarze: architektura, budownictwo, inżynieria wodna, ochrona środowiska, geografia,
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze: budownictwo, architektura, zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ),
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego w zakresie wykonywanych zadań,
 • Dobra znajomość kpa w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość przepisów budowlanych w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Dokładność i terminowość,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe profilowe na kierunku: urbanistyka, planowanie przestrzenne,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ),
 • Znajomość kodeksu cywilnego w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość Prawa Wodnego w zakresie wykonywanych zadań,
 • Umiejętność pracy z systemami GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 05.07.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru.
• Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 10 lub 58 355 31 75

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony