Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Specjalista w Wydziale Oddziaływania Inwestycji na Środowisko

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 130067 Data publikacji: 14 listopada 2023 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Administracja, Oceny oddziaływania na środowisko

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikuje, analizuje i nadzoruje terminy wynikające z dokumentacji środowiskowej, w tym z decyzji środowiskowych; pozyskuje z ogólnodostępnych baz dane o środowisku;
 • Weryfikuje, analizuje i nadzoruje terminy wynikające ze sprawozdań/raportów ze zleconych monitoringów przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu inwestycji oraz przestrzega terminów wynikających z zawartych umów;
 • Koordynuje sprawy związane z odbiorami zleconych usług, w szczególności wymagające przeprowadzenia procedury odbiorowej w terenie;
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie przygotowywania postępowań o zamówienia publiczne (do i powyżej 130 tys. zł) na opracowanie dokumentacji środowiskowej;
 • Wykonuje inne zadania powierzone przez przełożonego, wynikające ze specyfiki pracy Wydziału Oddziaływania Inwestycji na Środowisko.

Warunki pracy:

 • Krajowe wyjazdy służbowe;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
 • Praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 godzin dziennie;
 • Narzędzia i materiały pracy: komputer;
 • Bariery architektoniczne: winda, brak podjazdu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej szerokości, brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze: inżynieria środowiska lub budownictwo;
 • Znajomość procesu inwestycyjnego;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • Umiejętność współpracy;
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność komuniakacji;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ);
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo lub ochrona środowiska;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze inżynieria środowiska lub budownictwo;
 • Studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska;
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B1 wg ESOKJ).

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 24.11.2023
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu), • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru, • aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, • wynagrodzenie: zasadnicze od 4380,90 zł do 4518,90 zł brutto + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne, • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 355 34 41 lub 59 858 47 30


 


 

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony