Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: Nr ogłoszenia o naborze 41956 Data publikacji: 31 stycznia 2019 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: Mniej niż rok Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Woda: Gospodarowanie wodami

Opis stanowiska

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne w Kapitanacie Portu Gdańsk.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • doraźne kontrolowanie jednostek pływających w aspekcie spełniania norm międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, zdawania odpadów
 • prowadzenie czynności dochodzeniowych związanych z zanieczyszczeniem środowiska
 • pobieranie próbek paliw podczas bunkrowania jednostek pływających
 • doraźne weryfikowanie zgłoszeń dotyczących deklaracji odpadów znajdujących się na statku
 • weryfikowanie poprawności zgłoszeń zbiornikowców w systemie PHICS

Warunki pracy:
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
 • praca w terenie
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
 • praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
 • promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące
Warunki uciążliwe:
 • zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
 • komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
 • brak windy
 • brak podjazdu
 • brak schodołazu
 • toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • drzwi odpowiedniej szerokości
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska
 • Doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego - portowego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • ogólna wiedza z zakresu międzynarodowych konwencji dot. ochrony środowiska
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat.B

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów: 08.02.2019
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 468,48 zł
do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 347 38 00 lub 58 355 31 71

Informacje o pracodawcy

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
▲  Do góry strony