Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Starszy nadzorca ochrony wybrzeża

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 78789 Data publikacji: 27 maja 2021 Lokalizacja: Łeba - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko, Sprawozdania, ewidencje, kontrole
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy nadzorca ochrony wybrzeża w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża / Obwód Ochrony Wybrzeża w Łebie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzi stały dozór powierzonego odcinka pasa technicznego w Obchodzie i zgłasza Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża wszelkie zmiany spowodowane oddziaływaniem morza i działalnością ludzi oraz występowanie zanieczyszczeń różymi środkami chemicznymi,
 • Prowadzi racjonalną gospodarkę wydmowo - leśną, wykonuje zadania gospodarcze zgodnie z planem, istniejącymi potrzebami, obowiązującymi normami oraz wytycznymi przełożonych; planuje i ewidencjonuje prace i materiały w programie Las Info
 • Pełni stały nadzór nad wykonywanymi robotami, kieruje zespołem pracowników wykonujących prace wydmowo - leśne, nadzoruje przestrzeganie przez robotników dyscypliny pracy i przepisów bhp,
 • Bierze udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, systematycznie lustruje brzeg i umocnienia brzegowe w chwili ogłoszenia alarmu przeciwsztormowego oraz sporządza raporty ze szkód sztormowych,
 • Przekazuje i odbiera pas techniczny pod działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Obchodu,
 • Kontroluje wykorzystanie pasa technicznego oraz egzekwuje zachowania zgodne z zaleceniami i przepisami porządkowymi, prowadzi postępowania mandatowe.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: na lądzie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia: czynniki biologiczne: KLESZCZE, zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie - uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym: KAT. B.

Narzędzia i materiały pracy: komputer.

Infrastruktura - bariery architektoniczne: brak windy, podjazd, brak schodołazu, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi nieodpowiedniej szerokości, miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10

Wymagania

Niezbędne:
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: ochrona przyrody, gospodarka leśna, ochrona brzegów
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość przepisów ustawy o lasach w zakresie wykonywanych zadań (w szczególności: znajomość zasad dotyczących hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz pozyskiwania i sortymentacji drewna),
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Umiejętność obsługi MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe profilowe (leśne lub przyrodnicze),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność kierowania zespołem i pracy w grupie,
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów do prowadzenia gospodarki leśnej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 15.06.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 714,42 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 59 866 12 77 lub 59 84 81 990 wew. 52.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony