Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Starszy nadzorca ochrony wybrzeża

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 83840 Data publikacji: 03 września 2021 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu, Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy nadzorca ochrony wybrzeża w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża / Obwód Ochrony Wybrzeża w Sobieszewie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi stały dozór powierzonego odcinka pasa technicznego w Obchodzie i zgłasza Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża wszelkie zmiany spowodowane oddziaływaniem morza i działalnością ludzi oraz wystąpienia zanieczyszczeń różnymi środkami chemicznymi
 • prowadzi racjonalną gospodarkę wydmowo-leśną, wykonuje zadania gospodarcze zgodnie z planem, istniejącymi potrzebami, obowiązującymi normami oraz wytycznymi przełożonych
 • pełni stały nadzór nad wykonywanymi robotami, kieruje zespołem pracowników wykonujących prace wydmowo-leśne, nadzoruje przestrzeganie przez robotników dyscypliny pracy i przepisów bhp
 • bierze udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, prowadzi systematyczną lustrację brzegu i umocnień brzegowych w chwili ogłoszenia alarmu przeciwsztormowego oraz sporządza raporty ze szkód sztormowych
 • przekazuje i odbiera pas techniczny pod działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Obchodu
 • kontroluje wykorzystanie pasa technicznego oraz egzekwuje zachowanie zgodne z zaleceniami i przepisami porządkowymi, w tym prowadzi postępowania mandatowe

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: na lądzie
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- czynniki biologiczne: KLESZCZE
- zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym: KAT. B

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Gdańsk
80-341 Gdańsk ul. Jantarowa 7

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie profilowe leśne lub przyrodnicze
 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: ochrona przyrody, gospodarka leśna, ochrona brzegów
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów ustawy o lasach w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności: znajomość zasad dotyczących hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz pozyskiwania i sortymentacji drewna
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe profilowe leśne lub przyrodnicze
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność kierowania zespołem i pracy w grupie
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów do prowadzenia gospodarki leśnej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Termin składania dokumentów: 20.09.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 714,42 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 308 07 35 lub 603 706 022

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony