Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Starszy nadzorca ochrony wybrzeża

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 88521 Data publikacji: 30 listopada 2021 Lokalizacja: Sztutowo - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Zarządzanie środowiskiem: Oceny oddziaływania na środowisko
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Zarządzanie i ochrona krajobrazu

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy nadzorca ochrony wybrzeża - Inspektorat Ochrony Wybrzeża/ Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzi stały dozór powierzonego odcinka pasa technicznego w Obchodzie i zgłasza Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża wszelkie zmiany spowodowane oddziaływaniem morza i działalnością ludzi
 • prowadzi stały monitoring przyrodniczy na terenach Natura 2000
 • bierze udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, systematycznie lustruje brzeg i umocnienia brzegowe w chwili ogłoszenia alarmu przeciwsztormowego oraz sporządza raporty ze szkód sztormowych
 • współuczestniczy w przeprowadzaniu procedur zamówienia publicznego
 • przekazuje i odbiera pas techniczny pod działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Obchodu
 • sprawuje nadzór nad podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi monitoring przyrodniczy na zlecenie Urzędu wraz z prowadzeniem archiwizacji danych i przekazywaniem ich do siedziby Urzędu

Warunki pracy:

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: na lądzie
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- czynniki biologiczne: KLESZCZE
- zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym: KAT. A i KAT. B
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 
Sztutowo ul. Obozowa 10 Obwód Ochrony Wybrzeża w Sztutowie

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie średnie leśne, środowiskowe lub przyrodnicze
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze: ochrona przyrody, gospodarka leśna, ochrona brzegów
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe leśne, środowiskowe lub przyrodnicze
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Prawo jazdy kat. A i B
 • Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i pracy w grupie
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów do prowadzenia gospodarki leśnej

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 17.12.2021
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego) Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 714,42 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 603 706 013

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony