Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Starszy nadzorca ochrony wybrzeża

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 121483 Data publikacji: 26 maja 2023 Lokalizacja: Rozewie - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 1-3 lata Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Administracja
Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zasoby ludzkie

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi stały dozór powierzonego odcinka pasa technicznego w Obchodzie i zgłasza Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża wszelkie zmiany spowodowane oddziaływaniem morza i działalnością ludzi oraz występowanie zanieczyszczeń różymi środkami chemicznymi;
 • Prowadzi racjonalną gospodarkę wydmowo-leśną, wykonuje zadania gospodarcze zgodnie z planem, istniejącymi potrzebami, obowiązującymi normami oraz wytycznymi przełożonych; planuje i ewidencjonuje prace i materiały w programie Las Info;
 • Pełni stały nadzór nad wykonywanymi robotami, kieruje zespołem pracowników wykonujących prace wydmowo-leśne, nadzoruje przestrzeganie przez robotników dyscypliny pracy i przepisów BHP;
 • Bierze udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, systematycznie lustruje brzeg i umocnienia brzegowe w chwili ogłoszenia alarmu przeciwsztormowego oraz sporządza raporty ze szkód sztormowych;
 • Przekazuje i odbiera pas techniczny pod działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Obchodu;
 • Kontroluje wykorzystanie pasa technicznego oraz egzekwuje zachowania zgodne z zaleceniami i przepisami porządkowymi, prowadzi postępowania mandatowe.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w terenie;
 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
 • Zagrożenie korupcją;
 • Pernamentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Brak windy;
 • Brak podjazdu;
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Brak drzwi odpowiedniej szerokości;
 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Czynniki biologicznie:

 • Kleszcze.

Inne czynniki, w tym niebezpieczne:

 • Uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie;
 • Zmienne warunki atmosferyczne.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie profilowe (leśne lub przyrodnicze);
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: ochrona przyrody, gospodarka leśna, ochrona brzegów;
 • Znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań;
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań;
 • Znajomość przepisów ustawy o lasach w zakresie wykonywanych zadań (w szczególności: znajomość zasad dotyczących hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz pozyskiwania i sortymentacji drewna);
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Umiejętność obsługi MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe profilowe (leśne lub przyrodnicze);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność kierowania zespołem i pracy w grupie;
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów do prowadzenia gospodarki leśnej.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 05.06.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru;
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4179,38 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 674 91 54 lub 603 706 031.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony