Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Starszy specjalista w Inspektoracie Ochrony Wybrzeża

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 130624 Data publikacji: 27 listopada 2023 Lokalizacja: Gdynia - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Zarządzanie środowiskiem: Sprawozdania, ewidencje, kontrole, Administracja

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi zwalczanie IGO (inwazyjnych gatunków obcych), w szczególności zwierząt, w pasie technicznym oraz opracowuje plan i kosztorys oraz wdraża plan zwalczania IGO zwierząt w pasie technicznym;
 • Planuje i realizuje zadania ochronne i monitoring w obszarach Natura 2000 głównie skierowanych na ochronę ryb i minogów;
 • Opiniuje i uzgadnia przedsięwzięcia planowane na obszarach pasa technicznego oraz na wodach morskich, w tym morskich obszarach Natura 2000;
 • Przygotowuje wkład merytoryczny do postępowań dla Wydziału Zamówień Publicznych oraz przeprowadza postępowania poniżej progów ustawowych;
 • Współpracuje przy pozyskaniu i rozliczaniu środków finansowych oraz opracowaniu projektów planów ochrony realizacji zadań ochronnych w morskich obszarach Natura 2000 oraz przy pozyskaniu i rozliczaniu środków finansowych na zwalczanie IGO w pasie technicznym;
 • Wprowadza dane do bazy IGO i współpracuje z właściwymi jednostkami w zakresie IGO;
 • Opracowuje projekty i przeprowadza aktualizacje Standardowych Formularzy Danych dla morskich części specjalnych obszarów ochrony siedlisk;
 • Analizuje zapisy w projektowanych i istniejących dokumentach ochrony przyrody i środowiska pod kątem możliwości realizacji zadań Urzędu Morskiego w Gdyni.

Warunki pracy:

 • Praca w terenie;
 • Krajowe wyjazdy służbowe;
 • Zagraniczne wyjazdy służbowe;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Winda;
 • Brak podjazdu;
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Drzwi odpowiedniej szerokości;
 • Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 Czynniki biologiczne:

 • Kleszcze.

Inne czynniki, w tym niebezpieczne:

 • Uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie;
 • Zmienne warunki atmosferyczne.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze biologia, ochrona przyrody ;
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ);
 • Bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie ochrony przyrody i środowiska;
 • Wiedza ogólna z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi;
 • Biegła umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk oraz IGO zwierząt;
 • Znajomość metodyk GIOŚ dla gatunków i siedlisk chronionych w sieci Natura 2000;
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Komunikatywność;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze: zoologia, ichtiologia;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ);
 • Znajomość ustawy PZP;
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego;
 • Znajomość procedur oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • Znajomość KPA;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy z systemami geoinformatycznymi GIS.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin składania dokumentów: 13.12.2023
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 • Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego);
 • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru;
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4702,90 zł -5217,65 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 355 34 10 lub 58 355 34 14.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony