Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Zastępca kapitana portu

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Morski w Gdyni Numer referencyjny: 134210 Data publikacji: 26 lutego 2024 Lokalizacja: Gdańsk - Pomorskie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: - Branże:
Środowisko naturalne, bioróżnorodność: Nadzór, kontrola, ochrona, restrykcje
Ryzyko: Zagrożenia naturalne, ochrona przeciwpowodziowa

Opis stanowiska

Dyrektor poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: zastępca kapitana portu w Kapitanacie Portu Gdańsk.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • kieruje zespołem inspekcji okrętowych w zakresie związanym ze sprawami bezpieczeństwa żeglugi, hydrotechnicznymi, hydrograficznymi, ochrony środowiska, stanem technicznym nabrzeży, pomostów, przystani i innych urządzeń portowych, ppoż i materiałów niebezpiecznych,
 • prowadzi sprawy pilotażu i holownictwa w porcie i na akwenach znajdujących się pod nadzorem administracyjnym kapitanatu w celu zapewnienia bezpiecznej i rytmicznej obsługi statków,
 • nadzoruje prowadzenie dochodzeń w sprawach naruszenia przepisów żeglugowych, portowych, awarii i wypadków morskich, uszkodzeń nabrzeży i urządzeń portowych, pożarów, w tym dochodzeń na potrzeby izb morskich w celu ustalenia winnych i skompletowania dokumentacji dla Izb Morskich,
 • koordynuje akcje lodową oraz uczestniczy w akcjach p. sztormowych i p. powodziowych w porcie w celu zapewnienia funkcjonowania portu w przypadkach wystąpienia szczególnych warunków hydrometeorologicznych,
 • nadzoruje prowadzenie dokumentacji akcji lodowych, ratowniczych,p. sztormowych i p.powodziowych oraz innych w celu właściwej archiwizacji i ew. wykorzystania przez służby Urzędu Morskiego i inne instytucje,
 • sporządza i kontroluje prawidłowe sporządzenia, obieg, rozliczenie i ewidencję decyzji administracyjnych w celu realizacji założeń kapitana portu,
 • zastępuje kapitana portu we wszystkich obowiązkach w czasie jego nieobecności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kapitanatu.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań:  • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

  • zagrożenie korupcją,

  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:  • brak windy, podjazdu,

  • toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  • drzwi odpowiedniej szerokości,

  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Czynniki fizyczne, biologiczne i inne, w tym niebezpieczne:  • praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie,81-338 Gdynia ul.Chrzanowskiego 10 Gdańsk ul. Przemysłowa 4, 80-542 Gdańsk

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe na kierunku nawigacyjnym i dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie morskie na stanowisku kapitana statku
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Znajomość postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań
 • Umiejętnośc zarządzania ludźmi
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji morskiej
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" stanowiących tajemnicę słuzbową
 • PFSO
 • Umiejętność negocjacji

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów: 05.03.2024
Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  • Oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),

  • Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,

  • Aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 8466,53 zł + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

Aplikuj na to ogłoszenie, zaloguj się na Koncie Kandydata

Konto Kandydata pozwala na:

szybkie aplikowanie na oferty pracy wsparcie konsultanta HR otrzymywanie ofert przed ich oficjalną publikacją

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni – jeden z trzech urzędów morskich w Polsce, będący terenowym organem administracji morskiej, obejmujący obszarem działania porty, przystanie morskie i pas nadbrzeżny wschodniego wybrzeża Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz nasze oferty pracy  ›
▲  Do góry strony