Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista ds. kodeksów przyłączeniowych

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: główny specjalista-DRE/WKP/2T Data publikacji: 08 listopada 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Ciepło, ciepłownictwo, Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, dotyczących kodeksów sieci w zakresie przyłączania do sieci jednostek wytwórczych, odbioru, systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego,
 • Prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, dotyczących kodeksów sieci w zakresie stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych,
 • Prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych, dotyczących wytycznych w zakresie pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wyznaczania operatora ogólnodostępnej sieci ładowania oraz dostawcy usług ładowania,
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Prezesa Urzędu w sprawach odwołań od decyzji wydawanych w toku prowadzonych postepowań administracyjnych,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kar pieniężnych,
 • Tworzenie i aktualizacja procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania,
 • Uczestniczenie w procesie opiniowania aktów prawnych.

Warunki pracy:
 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe,
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego,
 • Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu związanym z energetyką lub wyższe techniczne uzupełnione studiami podyplomowymi w obszarze energetyki,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w sektorze energetycznym lub w administracji publicznej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • Znajomość prawa energetycznego w zakresie zadań organu regulacyjnego,
 • Znajomość europejskiego prawa w zakresie kodeksów sieciowych, w szczególności kodeksów przyłączeniowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawa,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: brak,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
 • Wiedza z zakresu elektroenergetyki, w szczególności na temat sieci elektroenergetycznej przesyłowej i dystrybucyjnej.

Oferujemy

Naszym pracownikom oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
 • Możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
Urząd Regulacji Energetyki
Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
z dopiskiem: „główny specjalista-DRE/WKP/2T”

Aplikacje można przesyłać w formie skanów dokumentów na adres e-mail:
rekrutacja@ure.gov.pl, podając w temacie symbol naboru „główny specjalista-DRE/WKP/2T”

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.
Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres mailowy).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania: "Oświadczenie dla kandydatów w naborze").
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub w formie skanów dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl (podając w temacie symbol naboru „główny specjalista-DRE/WKP/2T”)
Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: rekrutacja@ure.gov.pl)
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony