Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Główny specjalista ds. przedsięwzięć efektywności energetycznej

Ogłoszenie wygasło
Pracodawca: Urząd Regulacji Energetyki Numer referencyjny: główny specjalista-DEK/WEE/2 Data publikacji: 12 czerwca 2019 Lokalizacja: Warszawa - Mazowieckie Rodzaj umowy: Umowa o pracę Doświadczenie: 3-5 lat Branże:
Energia: Gospodarowanie energią i efektywność energetyczna
Zarządzanie środowiskiem: Prawo i przepisy, Administracja

Opis stanowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Efektywności Energetycznej i Kogeneracji.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego wydania świadectw efektywności energetycznej, w tym wydawanie świadectwa efektywności energetycznej w przypadku zaistnienia przesłanek do ich wydania oraz przygotowywanie projektów postanowień w przedmiocie odmowy wydania świadectwa efektywności energetycznej,
 • przeprowadzanie wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej przedłożonego wraz z wnioskiem o wydanie świadectwa efektywności energetycznej albo wraz z zawiadomieniem o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
 • współpraca z podmiotem prowadzącym rejestr świadectw efektywności energetycznej,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania dotyczące przepisów ustawy o efektywności energetycznej w zakresie związanym z wydawaniem świadectw efektywności energetycznej oraz wykonywaniem przez przedsiębiorców obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstwa,
 • uczestniczenie w opiniowaniu aktów prawnych oraz tworzenie i aktualizowanie procedury wewnętrznej, wytycznych i zasad postępowania,
 • udział w pracach grup roboczych, komitetów i zespołów zadaniowych oraz przygotowywanie projektów stanowisk, opinii i rekomendacji, w zakresie działania wydziału,
 • przygotowywanie zawiadomienia o negatywnej weryfikacji oszczędności energii, o obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, a także monitorowanie wykonania obowiązku przez podmiot zobowiązany,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej, w zakresie właściwości wydziału.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania

Niezbędne:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe,
 • doświadczenie: powyżej 3 lat w obszarze energetyki lub w obszarze efektywności energetycznej,
 • znajomość języka anielskiego na poziomie komunikatywnym B1,
 • ­bardzo dobra znajomość ustawy o efektywności energetycznej w zakresie wydawania świadectw efektywności energetycznej oraz przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw,
 • bardzo dobra znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawnych oraz stosowania prawa w praktyce,
 • znajomość specyfiki przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • ­umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności dobra znajomość programu MS Excel,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe:
 • Wykształcenie: wyższe techniczne, w szczególności: energetyka, inżynieria środowiska, budownictwo,
 • Przeszkolenie w zakresie: audytu energetycznego, charakterystyki energetycznej budynku, mechanizmów wsparcia w ramach pomocy publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2,
 • doświadczenie w obszarze postępowań administracyjnych.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
 • ­dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • ­dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
 • ­możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
 • ­możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ­możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Inne informacje

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • ­kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),
 • ­oświadczenie o znajomości treści ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów: 24.06.2019
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres mailowy).
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE, w zakładce Praca w URE (Formularze do pobrania: "Oświadczenie dla kandydatów w naborze").
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE, przesyłać pocztą lub w formie skanów dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl (podając w temacie symbol naboru „główny specjalista-DEK/WEE/2”)
Osoby, które prześlą aplikacje drogą elektroniczną będę proszone o dostarczenie papierowej wersji aplikacji na spotkanie rekrutacyjne.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwaga ! Decyduje data wpływu do urzędu (lub na adres: rekrutacja@ure.gov.pl)
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru i wysokości proponowanego wynagrodzenia można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.


Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Warszawa

Informacje o pracodawcy

Urząd Regulacji Energetyki (URE) to centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu). Kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty). Zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich) oraz realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Wyślij swoją kandydaturę

Ogłoszenie wygasło, aplikowanie nie jest już możliwe.
▲  Do góry strony